Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den dwangarbeid in den ketting vergezelt, gelijk bijv. bij valschzal in dlt 8"eval die geldboete altijd moeten worden opgelegd, zelfs bij aanneming van verzachtende omstandigheden

De wetgever schijnt echter hier blijkbaar een verzuim gepleegd en aan de boete bij dwangarbeid in den ketting niet gedacht te hebben.

Er is althans geene reden denkbaar, waarom men de boete niet zoude kunnen weglaten, zoodra ze met dwangarbeid in den

ketting gepaard gaat en deze door het aannemen van verzachtende

omstandigheden tot dwangarbeid buiten den ketting wordt verminderd.

Intusschen is de wet duidelijk en verbiedt zij den misdadiger van de geldoete te ontheffen, zoodra de boete tegelijk met kettingarbeid tegen het misdrijf is bedreigd !).

Art. 38.

(Sw. Europ. art. 35).

Slotbepaling.

De bepalingen van dit eerste boek zijn mede van toepassing op misdrijven en overtredingen, waartegen bij andere wettelijke verordeningen is voorzien, tenzij bij dit wetboek of bij die verordeningen uitdrukkelijk anders is bepaald.

De slotbepaling van het eerste boek der Indische strafwet verklaart alle hare bepalingen aangaande de daarin behandelde onderwerpen toepasselijk op andere wettelijke verordeningen. De vraag, wat onder wettelijke verordeningen te verstaan is kan aanleiding geven tot verschil van meening, zooals bij de bespreking van art. 1 gebleken is.

Daar echter in art. 132 van het Regeerings Reglement aan het woord „wettelijke verordening" een uitgebreide beteekenis wordt gegeven, zullen daaronder wel alle koloniale ordonnantiën aangaande de onderwerpen bij de toelichting van Art. 11 opgenoemd, begrepen zijn.

vplLnht aatT6Zig Z!jn Van verschonende omstandigheden kunnen evengoed mTdriff eefa°T u t?d8n W°rd6n toegepast" Immers door de eerste krijgt het Z1SZ. T 93, ÏHf "" "* a,"C,"n *"

Sluiten