Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„gepleegd, hetwelk meerdere strafbepalingen schendt, dan moet „die strafwet toegepast worden, welke de zwaarste straf bedreigt . Ook TlPPELSKiRCH is van gevoelen, dat men van den idealen

concursus moet afzien.

„De vraag" — dus spreekt hij — „of iemand, die door dezelfde „handeling meerdere menschen doodt, zoo dikwijls moet gestraft „worden, als hij personen om het leven heeft gebracht, dan wel „of ééne enkele en wel de zwaarste straf op hem moet toegepast worden, m. a. w., of hier concursus materialis, dan wel "concursus idealis bestaat, is gemakkelijk te beantwoorden, als „men geheel van den „concursus afziet .

Deze strijd over den concursus idealis schijnt ons toe van

weinig belang te zijn.

Hetzij men de uitdrukking „concursus idealis" al dan met wil behouden, daarover zijn allen het eens, dat er zich gevallen kunnen voordoen, waarin door dezelfde handeling twee of meer bepalingen der strafwet worden overtreden. Eveneens neemt men vrij algemeen aan, dat in zulk een geval niet alle strafbepalingen te zamen moeten toegepast worden, omdat men alsdan den dader herhaaldelijk voor één en hetzelfde feit zoude straffen, hetgeen onbillijk is.

Ook twijfelt men er niet aan, dat alsdan de strafbepaling, welke de zwaarste straf bedreigt, op de gepleegde strafbare handeling van toepassing is 1). Cfm. Hooge Raad 11 Dec. 1882

Ned. W. v. h. R. 4886.

Men overschrijdt door ééne en dezelfde handeling meerdere bepalingen der strafwet, bijv. wanneer weerspannigheid tegen eenen ambtenaar samenvalt met onwettige gevangenhouding.

Daaraan maakte zich schuldig iemand, die een deurwaarder, die beslag op zijne goederen kwam leggen, in een kamer opsloot

(Archiv. XV, p. 430). ^

Evenwel vormt de moord of de doodslag slechts een feit met de verberging van het lijk van den verslagene door den dader (Archiv. XII, p. 95).

1) Het geval kan zieh voordoen, dat een feit valt onder meerdere stnrfbepalino-en, die gelijke straf bedreigen. Het Hof was bij zijn arrest van 8 Juli 1891 I. W 14Cfi van oordeel, dat alsdan het feit behoort gequalificeerd te worden naar het 'stadium, waarin bekl. zich laatstelijk in contraventie bevond. In casu was er concursus idealis van vervoer, en poging tot invoer van goederen zonder

inachtneming der voorschriften van Stbl. 1882 No. 240; op grond

doelde overweging werd eene schuldigverklaring wegens poging tot invoer enz.,

uitgesproken.

Sluiten