Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook valt diefstal samen met het helen van de gestolen goederen door den dief of medeplichtige (Archiv. XII, p. 365).

Hij die een ambtenaar omkoopt om eenige onwettige of wettige handeling van zijn ambt te plegen, kan niet tegelijkertijd gestraft worden wegens omkooping en medeplichtigheid aan het door den ambtenaar gepleegd misdrijf (Archiv XII, 573).

In alle die gevallen wordt door ééne handeling de strafwet meermalen overtreden en neemt men aan, dat concursus idealis aanwezig is.

Daarentegen verwerpt men den concursus idealis, indien het misdrijf tevens de elementen van een ander misdrijf in zich sluit, bijv. doodslag en verwonding, roof en diefstal, enz. (Archiv. XV p. 580. Memorie van toel. op het Ned. strafwetboek ad art. 55, van Deinse. Zamenloop). Bij idealen concursus is echter noodig, dat eene handeling verschillende ongelijksoortige misdrijven in het leven roept. Dit is evenwel niet het geval bij doodslag en verwonding, roof en diefstal, brandstichting en beschadiging en meerdere dergelijke feiten, welke hetzelfde karakter dragen en tot elkander staan, als het meerdere tot het mindere.

In de praktijk zijn deze onderscheidingen vooral bij de kwalificatie in het vonnis zichtbaar. Velen willen, dat bij concursus idealis wel ééne straf moet opgelegd worden, doch dat eene schuldigverklaring aan alle de door het feit in het leven geroepen misdrijven moet volgen, zoodat hij die zich schuldig maakt aan rebellie en onwettige gevangenhouding aan beide misdrijven moet worden schuldig verklaard, ofschoon hem slechts de straf op het zwaarste gesteld, kan worden opgelegd. (Beslissing van het Ober-Tribun al te Berlijn Archiv. XVII, p. 364: „Auch im „Falie nur idealer Konkurrenz hat der Tenor des Urtheils die „konkurrirenden Verbrechen ausdrücklich zu nennen").

Bij samenloop van verduistering van gelden en valschheid in geschrifte zijn tv/ee feiten en dus materieele samenloop aanwezig (Arch. XII p. 145, W. 148 en 826).

Zulk een belangrijk misdrijf als verduistering, gepaard met het niet minder belangrijk misdrijf van boekenvervalsching, verdient uit een strafrechtelijk oogpunt eene nadere beschouwing.

Meermalen hebben de Indische rechtbanken en ook het Hoog Gerechtshof de verduistering samengaande met de valschheid als één feit en niet als twee feiten beschouwd.

Sluiten