Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nederlandsche strafwet ziet van alle stelselmatige verdeeling af, in zooverre, dat ze slechts eene „division d'ordre" en geene

„division de principe" aanneemt.

Zij vereenigt de misdrijven in rubrieken of groepen, verwerpt de hoofdverdeeling der misdrijven in die tegen de algemeene zaak en in die tegen bijzondere personen en handelt eerst over de misdrijven tegen de veiligheid van den Staat; tegen de Koninklijke waardigheid; tegen hoofden en vertegenwoordigers van bevriende staten; tegen de openbare orde, enz., om vervolgens te spreken over het duel en over misdrijven, waardoor de algemeene veiligheid van personen of goederen in gevaar wordt gebracht: opzettelijke brandstichting, ontploffing, overstrooming met gevaar voor personen of goederen, verbergen van bluschgereedschappen, van dijkmaterialen, vernieling van werken voor openbaar verkeer, het veroorzaken van gevaar voor het verkeer door stoomvermogen, het vernielen van bakens, vaartuigen, gebouwen, bederven van drinkwater, verkoopen van schadelijke

levensmiddelen of waren.

Hierna worden de misdrijven tegen het openbaar gezag behandeld, waaronder vallen: het doen van een gift o belofte aan eenen ambtenaar of rechter; bedreiging van en verzet tegen eenen ambtenaar; weigering om aan een wettig bevel te voldoen; het belemmeren eener lijkschouwing; het opzettelij niet voldoen aan een wettig bevel tot overlegging van een ver-

valscht stuk, enz.

Daarna worden de strafbepalingen vermeld tegen meineed, valschheid, tegen misdrijven tegen de zeden, tegen diefstal, enz., en ten slotte tegen ambtsmisdrijven en scheepvaartmisdrijven.

De Code Pénal en de daarmede overeenkomende wetten, zooals de Nederlandsch-Indische, verdeelen alle misdrijven in twee groote hoofdgroepen, namelijk in die tegen „de algemeene zaak en in die tegen „bijzondere personen".

Na deze hoofdverdeeling worden onder de misdrijven tegen de algemeene zaak gerangschikt: 1". de misdrijven tegen de in-

^ — Ai \r1 i rrVlH Vat! N-T (het voeren van wapenen

f »T I II wrilUl^C vv^xueiivivA * \

1 1 pn7.1: 2°. Q6

tegen den staat, verraaa, aansidg icgcu , ,,

• 1 •" rl /-» fTQTr octïrrrlf* orde van zaken (belemmering

misurriven tegen

- .. • i A nn iinmahfrinrr

v^n het kiesrecht, daden die de vriineia aanrcumcu,

mïcHriivpn teven de openbare rust (valsche

van ^ . — --o-

Sluiten