Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daaraan wordt schuldig bevonden, op aanklachte zijner vrouw, wordt gestraft met geldboete van vijftig tot duizend gulden.

Reeds boven is ten aanzien van overspel medegedeeld, dat de Nederlandsche wetgever, overtuigd van de ondoelmatigheid eener strafbepaling tegen dit misdrijf, oorspronkelijk daarvan in het ontwerp geen melding had gemaakt, doch slechts er toe overging om dit feit in de wet op te nemen, ten einde de openbare meening niet te kwetsen.

Wanneer men de strafwet voor Inlanders aangaande dit punt nagaat, kan men den wensch niet onderdrukken, dat de Nederlandsch-Indische wetgever meer doelmatige bepalingen tegen het overspel had in het leven geroepen.

De strafwet voor Inlanders brengt overspel terug tot de politieovertredingen, waardoor aan het feit zijn eigenaardig karakter wordt ontnomen. ÜDvendien is de straf van ten arbeidstelling aan de publieke werden voor vrouwen uit den fatsoenlijken stand te krenkend *) en is het bewijs van medeplichtigheid aan overspel te zeer beperkt in een Inlandsche maatschappij, waar het schrijven van minnebrieven een uitzondering is.

Dit bewijs kan volgens art. 255 der strafwet voor Inlanders ten aanzien van medeplichtigen, behalve bij betrapping op heeter daad, alleen geleverd worden door brieven of andere stukken, door den beklaagde geschreven, welke stukken bijna nooit voorhanden zijn, omdat het niet de gewoonte is van Inlanders of Chineezen aan andere vrouwen te schrijven.

De bekentenis van den medeplichtige, zelfs voor den rechter afgelegd, is voor een veroordeeling niet voldoende, tenzij de beklaagde zelf die bekentenis heeft geschreven.

Ook bestaat er strijd over de vraag, wanneer betrapping op heeter daad aanwezig is, en zijn er zelfs rechtbanken, die het niet voldoende achten, dat de vrouw met den man op dezelfde slaapplaats wordt aangetroffen.

Erkend moet worden, dat onder de geringere klassen der Inlandsche maatschappij de vrouw gemakkelijk tot overspel kan verleid worden.

1) Zie thans art. 9a Sw. I.

D.

Sluiten