Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Evenmin vordert de jurisprudentie, dat het graf of de begraafplaats beschadigd zij.

De grafschennis is tevens een heiligschennis, en niet alleen, gelijk de Duitsche wet wil, beschadiging van eens anders goed.

Beleedigingen, mits van feitelijken aard, valleen dus mede in dit artikel. 1).

Hoe gevaarlijk de schennis van Inlandsche of Chineesche graven is, kan bekend geacht worden.

Zeer zelden komt de grafschennis dan ook in Ned.-Indië voor, doch daarentegen zeer menigvuldig het verbergen van lijken van omgebrachte personen (I. W. 1415).

Gewoonlijk zijn de desagenooten van den moordenaar zeer geneigd hem te helpen in het wegbrengen en verbergen van den verslagene, vooreerst uit vrees voor den moordenaar of voor zijne familie, en ten tweede, omdat de desa er zeer veel last van heeft, wanneer op haar territoir het lijk gevonden en door de politie onderzoek gedaan wordt.

In zulk een geval worden de desalieden herhaaldelijk opgeroepen om verhoord te worden, eerst door den wedono, dan door den djaksa, vervolgens door den resident of assistentresident, en eindelijk door den Landraad.

Gewoonlijk onttrekt de landbouwer zich gaarne aan zijn verplichting om als getuige op te komen, en wanneer men in aanmerking neemt het groote tijdverlies, 't welk de menigvuldige oproepingen aan den veraf wonenden dorpsbewoner veroorzaken, is die neiging niet onnatuurlijk.

Vooral vrees voor de familie van den misdadiger, tegen wier aanslagen geen der bewoners van eenzame, verafgelegen desa's veilig is, belemmert de justitie zeer en bevordert het verbergen van lijken.

§ 52

Meineed.

In het misdrijf van valsch getuigenis ziet de Code Pénal (art. 361 vlg.) hoofdzakelijk eene strafwaardige benadeeling der

1) Schending van een graf met gelijktijdigen diefstal van zich in dat graf bevindende preciosa, beschouwde de Landr. te Buitenzorg (vonnis van 8 Febr. 1905. T. 84, blz. 341) als een doorloopende handeling, de elementen van twee misdrijven bevattende, aan het zwaarste waarvan de dader alleen kon worden schuldig verklaard. D.

Sluiten