Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Niet alleen de ten laste legging van een misdrijf, maar ook van een overtreding is strafbaar volgens art. 282, doch alleen van een overtreding, waarop een hoogere straf dan acht dagen gevangenis met of zonder geldboete van f 100 is gesteld.

Duidelijk is het niet welke overtredingen hier bedoeld worden.

Uit art. 5 der Strafwet voor Inlanders blijkt, dat gevangenisstraf van acht dagen zwaarder is dan geldboete alleen, doch beneden ten arbeidstelling aan de publieke werken staat.

Wanneer tegen een overtreding nu zoowel ten arbeidstelling als geldboete, gezamenlijk of afzonderlijk, zijn bedreigd, gelijk bijv. het geval is bij vele politieovertredingen, (Politiestrafregl. voor Inlanders art. 2 Nos. 3, 4 enz.), dan wordt het moeilijk te beslissen, of de ten laste legging daarvan laster is, dan wel niet.

Van den eenen kant kan men aanvoeren, dat de aantijging van deze politieovertredingen inderdaad laster is, omdat daarop ten arbeidstelling is gesteld, dus een hoogere straf dan acht dagen gevangenis, althans volgens de schaal van art. 5 onzer wet.

Van den anderen kant zou men kunnen beweren, dat die aantijging geen laster is, daar op dergelijke overtredingen ook geldboete alléén staat, dus een lagere straf dan acht dagen gevangenis.

Reeds bij de bespreking van artt. 1 en art. 5 is aangetoond, dat beide artikelen tot vele bezwaren aanleiding geven en die bezwaren doen zich vooral gevoelen bij de toepassing der voorschriften aangaande laster, te meer nu in de memorie van toelichting is verklaard, dat men de aantijging van geringe vergrijpen niet als laster wilde beschouwen.

Vele geringe vergrijpen zijn echter bij keuze óf met geldboete öf met ten arbeidstelling strafbaar, zoodat de Indische wetgever niet zeer gelukkig is geweest bij de bepaling van de grenzen van den laster.

§ 55

Lasterlijke aanklacht.

De lasterlijke aanklacht is een misdrijf, nauw verwant aan den laster, doch in vele opzichten daarvan onderscheiden.

Evenals bij laster, is het hoofdbestanddeel van de lasterlijke aanklacht de onwaarheid der ten laste gelegde feiten, doch terwijl de lasteraar aan zijne aantijging ruchtbaarheid tracht te ge-

Sluiten