Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kamer der Staten-Generaal vindt men onderscheidene bezwaren tegen deze strafbepalingen vermeld.

Sommige leden wenschten zelfs alle voorschriften omtrent eenvoudige bankbreuk te doen vervallen, omdat het geheel van willekeurige beschouwingen afhangt de verteringen van een koopman of zijn geldopnemingen buitensporig te noemen.

De Commissie was echter in het algemeen van een ander gevoelen, omdat de ondervinding geleerd had, dat het noodzakelijk was de misbruiken, in den handel voorkomende, te beteugelen.

Daarbij wees men op het internationaal karakter van dergelijke strafbepalingen.

De Minister schrapte echter de strafbepalingen tegen beursspel en windhandel, omdat die uitdrukkingen te onbestemd zijn en men zich tegen een koopman, die beursspel of windhandel drijft, kan in acht nemen. Ook den verkoop van goederen beneden de waarde nam de Ned. wet niet onder de gevallen van eenvoudige bankbreuk op.

Gelijk bekend is, komt het in Nederlandsch-Indië meermalen voor, dat de koopman, vooral de Chineesche, goederen op credief koopt en die terstond beneden de waarde weder verkoopt, ten einde öf dringende, lastige schuldeischers te voldoen, óf zich, vóór het faillissement is uitgesproken, eenige fondsen te verschaffen.

Menigmaal is kwade trouw in die gevallen niet te bewijzen, en zelfs blijft dergelijke verkoop altijd afkeurenswaardig, ook dan wanneer de failliet geen voornemen had zich ten koste zijner crediteuren te verrijken.

Het behoud van een strafbepaling tegen deze menigvuldige roekelooze verkoopen is dus voor Nederl.-Indië wenschelijk.

Overigens nam de Raad van Justitie te Soerabaia bij vonnis van 29 Maart 1883 (/. W. 1047) aan, dat de verkoopen beneden de waarde ten doel moesten gehad hebben de verschuiving van het faillissement.

Deze voorwaarde treft men wel aan in eene latere Fransche wet, doch niet in het strafwetboek voor Inlanders of Europeanen, zoodat het twijfelachtig is, of men daarop beroep kan doen.

Zoodra de koopman nog onbetaalde koopwaren onder de waardei verkoopt, terwijl de baten zijns boedels beneden de vijftig ten

Sluiten