Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij worden zooveel mogelijk van elkander, en in alle gevallen van de tot gevangenisstraf veroordeelden afgescheiden gehouden.

Art. 4.

(Sw. Eur. Ov. art. 4).

In afwachting der in het vorig artikel bedoelde verordening kan in bijzondere omstandigheden, zooals van hooge bejaardheid, ziekte of lichaamsgebreken, door de Inlandsche of Europeesche rechtbank, al naarmate de curatele door deze of gene is uitgesproken, van de woonplaats des curators van eenen veroordeelde tot dwangarbeid in den ketting, op verzoek van den curator of van den veroordeelde zelf, worden toegestaan, dat aan het hoofd van het bestuur, waaronder de plaats behoort, waar hij zich in verzekerde bewaring bevindt, hetzij in eens, hetzij bij termijnen eene bepaalde som zal worden uitgekeerd, ten einde aan den gevangene eenigen onderstand te kunnen verleenen.

Het openbaar ministerie, gelijk mede de curator, wanneer het verzoek door den veroordeelde gedaan is, worden deswege vooraf gehoord.

Art. 5.

(Sw. Eur. Ov. art. 5.)

Zoolang het in art. 35 van het wetboek van strafrecht bedoelde verbeterhuis niet bestaat, worden de jeugdige beklaagden in het in dat artikel genoemd geval opgenomen in een ander door den Gouverneur-Generaal aan te wijzen geschikt verblijf ').

Art. 6.

(Sw. Eur. Ov. art. 6.)

Ten aanzien van misdrijven door middel der drukpers gepleegd, blijven de bestaande voorschriften gelden tot nadere voorziening.

1) Zie de aant. op. blz. 131 vlg.

d.

Sluiten