Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanhouding op bevel van hoogere autoriteiten, 202. Weigering of verzuim van den ambtenaar om van eene wederrechtelijke arrestatie kennis te geven aan de bevoegde macht, 203.

Onwettige opneming van gevangenen in eene gevangenis 205.

Onwettige gevangenhouding door ambtelooze personen, 494 vlg.

Recht van aanhouding bij betrapping op heeter daad, 499. Dwaling bij arrestatie, 499. Recht van aanhouding door dorpshoofden, schouten enz., 499.

Aanhouding gepaard met geweld of mishandeling, 501.

Geweld. Door ambtenaren gepleegd bij de uitoefening hunner

functiën. Zie: Ambtsdwang. Gevangenneming. Mishandeling.

Gewelddadigheden. Jegens ambtenaren, 365. Stooten of slagen toegebracht aan politieagenten, 367. Het woord „frapper" heeft een beperkte beteekenis, 368. De ambtenaar, die buiten de wettige uitoefening zijner functiën wordt geslagen, wordt door de wet niet bijzonder beschermd, 368. Een politiebeambte in uniform wordt geacht in de voortdurende uitoefening zijner functiën te verkeeren, 369. Gewelddadigheden jegens ambtenaren, welke bloedstorting te weeg gebracht hebben, 371. Gewelddadigheden, welke binnen veertig dagen den dood als ongewild gevolg na zich slepen, dragen niet het karakter van doodslag, 370. Poging tot die misdrijven, 371.

Godsdienstleeraars. Verstoring der openbare orde door .... 347.

Grafschennis. 518.

Graven. Vernieling van graven, 775, 799.

Griffiers. Zijn openbare ambtenaren, 367. Valschheid door hen begaan, zie: Valschheid.

Grondbezit. Het grondbezit der Inlandsche bevolking. Meening van Raffles, Daendels, Engelhard en anderen, 778 vlg. Verwarring in hunne meeningen. liet Eindrésumé van het onderzoek naar de grondrechten van de Inlandsche bevolking. Stelling van het Eindrésumé, dat de Javaan geen eigenaar is van den door hem geoccupeerden grond. Tegenstrijdigheden in het Eindrésumé, 782 vlg. Het recht der bevolking op den grond moet worden opgespoord uit de feiten, niet uit woorden. De uitdrukking „individueel bezitrecht" heeft geen bepaalden zin of beteekenis, 783 vlg.

Ontginningsrecht. Vormen, 785. Volgens de gebleken feiten geeft ontginning allerwege op Java eigendomsrecht, 787 vlg.

Sluiten