Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat de zaak tot klaarheid kan brengen. Dit eerste onderzoek (instructie) onder zijn leiding is geheim.

Meent hij genoegzame aanwijzing van schuld te hebben, dan stelt hij de stukken in handen van den Rechtercommissaris i) speciaal belast met voorbereidend onderzoek in strafzaken, opdat deze kunne beoordeelen of die stukken ook naar zijn meening genoegzame aanwijzing tot verdere vervolging bevatten. De Rechter-Commissaris (bij verkorting geschreven R.-C.) kan nu den verdachte terstond van verdere vervolging ontslaan of wel diens verdere vervolging gelasten. Dit laatste heet. rechtsingang verleerien tegen den verdachte. In dat geval kan hijzelf nog eene instructie houden of wel, als hij de aanwijzing van schuld groot genoeg acht, gelasten dat de beklaagde worde gedagvaard om te verschijnen ter openbare terechtzitting van den Raad van Justitie. Op deze zitting zijn nu 2 partijen, de Officier van Justitie als aanklager tegenover den beklaagde. Tusschen deze 2 partijen doet de rechter uitspraak. De Officier van Justitie (hetO.M.) doet alle moeite, de schuld te bewijzen, de beklaagde (of zijn advocaat) tracht zijn onschuld of wel de straffeloosheid of mindere strafwaardigheid van het feit aan te toonen. Aan het einde van zijn pleidooi eischt het O.M. een bepaalde straf. Deze eisch heet requisitoir (spr. „rekwisitoor"). Men verwarre dit vooral niet met het vonnis, daar men uit het eerste nog volstrekt niet weten kan, wat eigenlijk de straf zal worden. Wanneer we lezen: de eisch van het O. M. was 2 jaar, dan beteekent dat nog weinig, daar het best mogelijk is, dat het vonnis geheel anders uitvalt.

§ (50. Zooals wij bij de behandeling van het appèl zullen zien, is de rechter vrij in zijne opvatting van de wet en

1) Rechter-Commissaris heet elke rechter, die speciaal belast wordt met eenige werkzaamheid cf onderzoek buiten de gewone terechtzitting om.

Sluiten