Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver beneden die van den advocaat. Moet er gepleit worden, dan gebeurt dat ook door den advocaat.

In strafzaken komen geen procureurs te pas.

Tegenwoordig laat elke Meester in de rechten zich tegelijk als advocaat en procureur inschrijven, waardoor men slechts met hulp van één persoon (en dus op minder kostbare wijze) behoeft te procedeeren.

De personen, die alleen procureur zijn, worden daardoor hoe langer hoe schaarscher.

§ 73. Ge gaat nu naar een advocaat en vertelt hem, dat ge f 1000,— moet hebben van Jansen. Gij spreekt behoorlijk af, hoeveel procent de advocaat voor salaris krijgt, ingeval Jansen zonder proces betaalt, en hoeveel voorschot ge moet geven, enz. als er geprocedeerd moet worden !). De advocaat tracht eerst met dreigbrieven betaling te erlangen, doch lukt dat niet, dan wordt Jansen gesommeerd en gedagvaard.

Wat is eene sommatie? Het beteekent letterlijk eene aanmaning tot iets. Wanneer iemand een of andere verplichting tegenover u niet na komt, dan kunt ge hem voor den rechter roepen om zich te hooren veroordeelen hetzij tot naleving zijner verplichting, hetzij tot ontbinding der overeenkomst, in beide gevallen met betaling van schadevergoeding voor zijn verzuim.

Maar dan moet dat verzuim behoorlijk vaststaan; ge moet kunnen bewijzen, dat ge hem ernstig hebt aangemaand om alsnog aan zijne verplichting te voldoen binnen een redelijken termijn (bij betaling van geldsommen is deze termijn onnoodig) zullende hij bij niet-voldoening beschouwd worden, in gebreke te zijn. Deze aanmaning heet sommatie, het andere heet in gebreke stelling. Bij verbintenissen, waaraan men na den bepaalden tijd niet

1) Op dit gebied z|jn nuttige wenken te geven, doch dat ligt buiten de strekking van dit werkje.

Sluiten