Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischer wordt dus genoemd „eischer in conventie, gedaagde in reconventie", en de oorspronkelijke verweerder heet „gedaagde in conventie, eischer in reconventie".

§ 87. Indien ter terechtzitting blijkt, dat getuigen moeten gehoord worden, zal dat terstond of op een lateren rechtsdag kunnen geschieden en zorgt de rechter zelf voor hunne oproeping. Indien de getuige niet verschijnt, wordt hij veroordeeld tot eene boete van hoogstens ƒ 25.— en betaling der tevergeefs aangewende kosten, en wordt hij opnieuw opgeroepen. Verschijnt hij ook dan niet, dan wordt hij opnieuw veroordeeld tot betaling der kosten en van eene boete van hoogstens f 50.— en kan met geweld worden gehaald. Indien hij later bewijst, door wettige redenen verhinderd geweest te zijn, wordt hij van die veroordeelingen ontheven. Wanneer een verschenen getuige weigert, den eed af' te leggen of te getuigen, kan hij (voor hoogstens 3 maanden) gegijzeld worden totdat hij aan zijne verplichting voldoet of de rechter inmiddels vonnis heeft geveld. J)

§ 88. De verschenen getuigen kunnen öf zich van getuigenis verschoonen öf onbekwaam daartoe verklaard of door een der partijen gewraakt worden. De redenen daarvoor, ook weer te veel om hier over te nemen, vindt ge in het Burgerlijk Wetboek artt. 1908 — 1914 en in het lnl. Reglement artt. 148 —150. De wraking moet geschieden vóór het afleggen der getuigenis. Wie meer dan 5 getuigen over hetzelfde feit wil doen hooren, moet de kosten der meerdere getuigen zelf dragen.

Men kan niet gedwongen worden tot het afleggen van getuigenis buiten het gebied van het Residentie- gerecht waaronder men ressorteert (dus buiten de „Afdeeling"'

1) Hetzelfde geldt, met wijziging omtrent het bedrag der boete en deo duur der gijzeling, ook voor de andere rechtbanken.

Sluiten