Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan kan hij niet daartoe overgaan zonder hernieuwd bevel.

§ 125. Van het beslag moet kennisgegeven worden aan het kantoor tot bewaring der hypotheken, waar men zorgvuldig nota neemt van den datum dezer kennisgave. Die datum wordt ook op het exploit van arrest vermeld en geeft aan, wanneer het beslag is ingegaan (wanneer dus de gearresteerde de beschikking over zijn eigendom verliest).

§ 126. De gearresteerde wordt zelf bewaarder, indien hij zijn goederen niet verhuurd of verpacht had. Hij mag geenerlei waardevermindering aan het goed toebrengen, op straffe van schadevergoeding, zelfs bij lijfsdwang invorderbaar. Vruchten, gewassen, huur-ea pachtsommen vallen mede onder het beslag en kunnen dus door den arrestant gezameld of geïnd worden.

§ 127. Minstens 20 dagen na de kennisgave aan het hypotheek-kantoor zal de verkoop voor de eerste maal, en minstens 30 dagen later voor de tweede maal, gepubliceerd worden in de Javasche Courant. Verder wordt de verkoop binnen 8 dagen na de eerste aankondiging bekend gemaakt door aanplakking van biljetten op de gebruikelijke plaatsen en aan het lokaal van het vendukantoor.

De vendutie zal minstens 30 dagen na de tweede aankondiging plaats hebben.

De gearresteerde mag geen kooper zijn.

De executant blijft kooper voor den inzet, indien geen hooger opbod of afmijning plaats heeft.

De eigendom van het goed gaat op den kooper over door — en tegelijk met — de openbaarmaking van een uittreksel uit de vendurol.

D. Arrest ouder derden of derde-arrest.

§ 128. Indien de debiteur van derden gelden of goederen

Sluiten