Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziende, en ook overtuigd zijnde van de misdadige veranenng van gedrag van hun Veldkornet, nog bij hem bleven, en geen gebruik maakten van de gelegenheid die er schijnt geweest te zijn, om de rebellen te verlaten en naar huis terug te keeren; en daarom is de R.O. Vervolger van gevoelen dat zij ook een matige bestrafschuld en te 0ntsüappen, evenredig met hunne

De R.O. Yervolger thans overgaande om te handelen over hen tegen wie hij meent dat het niet noodig is straf te eischen, vraagt verlof verder te zeggen :

XL tot XLY. Dat al deze verweerders, ook op wettige wijze gewapend naar hun Yeldkornet, den zesden gevangene, gingen en hem als hun hoofd vergezelden, maar toen zij de.misdadigheid van zijn gedrag bemerkten, verlieten de vijt eerstgenoemden terstond den geheelen troep zoodra zij kans kregen ; de vier-en-veertigste verweerder zelfs gebruik gemaakt hebbende voor dat doel van den tijd toen hij s nachts op schildwacht geplaatst werd; terwijl de vijf-en-yeertigste verweerder, ofschoon hij de rebellen met verliet, echter door zijn lofwaardig gedrag door het geven van informatie van de eerste zending van den derden gevangene naar Kafferland, zoodra het hem ter oore kwam, aan den Veldkornet Opperman, onder wiens jurisdictie hij behoorde, en dat zelfs zonder zijn zwager, den acntsten gevangene, te sparen, die den derden gevangene vergezeld had op zijn reis ; zoowel hierdoor, als door zijn verder passief gedrag, legde hij duidelijk den oprechten afkeer aan den dag dien hii gevoelde tegen het plan dat gemaakt was en tegen den aaropgevo gden opstand ; de vijf-en-veertigste verweerder verliet ook onmiddellijk de rebellen en rapporteerde zich aan den Assistent Landdrost Yan de Graaff.

XLVI. Dat de zes-en-veertigste verweerder, wonende bij den zesden gevangene, daardoor gemakkelijk weggesleept weid zonder vroeger van het misdadig plan geweten te pnvoorzichtig genoeg was bij den aanvang om met den vierden gevangene te gaan toen hij naar Bruintjes Hoogte reed om mannen aan te werven, en oo e an ere manschappen van den zesden gevangene vergezelde naar de plaats waar de rebellen bijeen gekomen waren; maar hij zag spoedig de misdadigheid in van e gedrag van den zesden gevangene, maakte gebruik yan de aankomst van de manschappen die met voorkennis en toestemming van den Yeldkornet Greijling uitgereden waren om tijding te krijgen, en verliet de rebellen met den dertigsten verweerder ; terwijl hij zich daarna verborgen hebbende wegens schaamte en berouw,

1814»

Sluiten