Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

Antwoord: Ik verstond dat Bezuidenhout en Faber zulks van voornemen waren.

De bovenstaande ondervraging had plaats te Bruintjes Hoogte den 19den November 1815, in de tegenwoordigheid van den Adjunct Landdrost Fraser, de Heemraden Mei en de Klerk, en mijzelven.

(Get:) J. Gr. Cuyler.

No. 27. Acte van Confessie van Joachim Prinslo, eerst een gevangene, en daarna ontslagen, gedaan te Bruintjes Hoogte den I9den .November 1815, in tegenwoordigheid van den Landdrost, den Adjunct Landdrost, en Gecommitteerde Heemraden van dit Distrikt, zijnde als volgt:—

Dat Hans Bezuidenhout op Dingsdag den 14den Coenraad Bezitidenhout en Abraham Bothrna had gezonden om hem te roepen. Hij vergezelde ze naar eene plaats genaamd ' Slachters Nek,' en daar drong Bezuidenhout er op aan dat hij zich bij de partij zoude voegen om den Post van Luitenant Rosseau te overrompelen ; en dat dit de eerste keer was dat hij er van had gehoord; en hij geene intentie had om bij hen te blijven, maar kon niet wegkomei:; en toen hij de boodschap ontving, werd hem ook verteld dat de Kaffers zouden gezonden worden om zijne vrouw en kinderen te vermoorden indien hij zich niet bij hen voegde.

Vraag : Hebt gij ooit van deze zaak van eenige andere personen gehoord, dan die door u genoemd ?

Antwoord : Op Dingsdag, den 7den, toen ik van de Kerk was terugkeerende, (alwaar ik was hen en gegaan om mijn kind te laten doopen), naar mijne plaats bij den Veldkornet Opperman, waar ik woonde, vond ik Opperman juist die plaats verlatende op reis naar Graaff-Reinet, en werd door hem gezegd dat er een plan was beraamd om hom te vermoorden, en ik uit den weg moest gaan.

De bovenstaande ondervraging is geschied in de tegenwoordigheid van den Adjunct Landdrost Fraser, de Heemraden Nel en en de Klerk, en mijzei ven, te Bruintjes Hoogte, op den 1 SM en November, 1815.

(Q-et :) J. G. Cuyler.

No. 28. Acte van Confessie van Johannes Botha, Christoffels zoon, eerst een gevangene, maar naderhand ontslagen, gedaan te Bruint jes Hoogte op den 19den November, voor den Landdrost, Ad j ui) ct-L'i ml drost, en Gecommitteerde Heemraden van dit Distrikt, zijnde als volgt :—

Dat hij met zijne vrouw op bezoek was bij Willem Krugel, den 13den j.1., dat Krugel niet te huis was, en dat in den avond

Sluiten