Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

brenger wat de menschen zeggen. De gevolgen spreken voor zichzelven. Ik vertrouw op u om het onder de oogen van het volk te brengen.

En dezen brief beveel ik in uwe handen om te verbranden. Gij ziet mijn groot vertrouwen op u. De brief dient u allen, daarom hoop ik dat gij hem zult verbranden zoodra gij hem mondeling onder de oogen van het volk brengt.

Nu, ik vertrouw hem aan u, en ben met achting en groete aan u, uw neef.

(Set :) Hendrik Frederik Prinslo, M.Zoon. Den 9den November, 1815.

Aan den Heer Jacobus Krugel, den oude,

In handen.

No. 2. Een brief zonder naamtekening, geadresseerdJ aan den Veldkornet Yan Wijk, gedateerd den 9den November, 1815, zijnde van den volgenden inhoud :—

" Goede Vriend Van Wijk ! Wij allen met eene algemeene stem, verzoeken dat gij de menschen moet commanderen om voor ons land te vechten, want het is nu tijd, en de mannen die gereed zijn, moeten den 12den van deze maand naar onder gaan.

Ik hoop dat gij niet nalatig zijn zult, en wij verzoeken hulp zoo spoedig mogelijk."

Den 9den November.

No. 3. Een brief van W. F. Krugel, aan den Adjunct Landdrost Van de Graaff, gedateerd den llden November, 1815, zijnde van den volgenden inhoud :—

Den llden November, 1815.

" Mijnheer Van de Graaff !

Ik heb uw rapport ontvangen en de twee brieven aan Majoor Fraser en Andrews overhandigd. Ik ben dankbaar voor uwe informatie, en zal mij gewapend houden. De Veldkornet Opperman, is naar Graaff-Reinet gegaan, en heeft mij in zijne plaats aangesteld."

Uwe gehoorzame dienaar,

(Gret :) W. F. Krugel,

Provisioneel Veldkornet.

No. 4. Twee Eequisitiën, geteekend W. Krugel, Provisioneel Veldkornet, gedateerd den 12den November, 1815, één waarvan geinsereerd is in de Rollen van gisteren, onder No. 15, de andere zijnde van den volgenden inhoud :—

" De hieronder genoemde mannen worden gecommandeerd om den 13den November, 1815, tegenwoordig te zijn op de plaats

Sluiten