Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met twee of drie wilt komen, zullen wij (het) voor u belijden, en onze wapenen nederleggen, maar wij zijn te bevreesd om tot u te komen; maar indien gij ons (het) wilt vergeven, verklaren wij u op ons woord en (onzen) eed, dat het nooit weer zal gebeuren. Indien gij het niet voor ons wilt doen, mijnheer ! doe het dan voor onze arme vrouwen en kinderen, die nu hulpeloos zijn, dat wij niet verder (mogen) vluchten. Laat genade ons betoond ■worden. Wij zullen kortelijks eindigen, en u in de bescherming des Allerhoogsten aanbevelen; want gij weet, mijnheer! dat het altijd ons eerste woord is, ' Vergeef ons onze schulden, gelijk wij onzen schuldenaren vergeven,' en daarom vertrouwen wij op uw medelijden. Wij verblijven uwe gehoorzame bevreesde burgers.

Baviaans Rivier, den 22sten November 1815.

(Get.) J. G. Cuyler.

TJitenhagen,

den lsten December, 1815.

Het Hof beschouwt het bovenstaande als kennisgeving, en gelast hetzelve te worden gevoegd bij de andere documenten in deze zaak verkregen.

Gedaan ter Drostdije Uitenhagen, dag en jaar als boven.

(Get.) W. D. Jennings.

F. R. Bresleb. In mijne presentie,

(Get.) H. Cloete, L.zn,,

Secretaris.

1815.

Maandag, den 4den December, 1815.

Tegenwoordig als te voren.

Het Voorzittend Lid dezer Commissie legt ter Tafelden brief ontvangen van den WelEdelen neer H. Alexander, Kolonialen Secretaris, gedateerd den 27sten November 1.1., en geadresseerd aan deze Commissie zijnde als volgt:—

Koloniaal Kantoor,

27sten November, 1815,

Mijne Heeren!

Ik ben door Zijne Excellentie den Gouverneur gelast om u. te berichten dat hij heden een mandaat geteekend heeft voor de aanstelling van Speciale Commissarissen, om kennis te nemen van, terecht te stellen, en vonnis te vellen over de gevangenen, die voor hen zullen gebracht worden, beschuldigd van misdrijven m verband met den kortgeleden gevaarlijken en onnatuurlijken opstand. Het is dus Zijner Excellenties begeerte, dat gij, Mijne Heeren . zult voortgaan met de plichten u voorgeschreven door Zi]ner Excellenties mandaat, gedateerd den 7den Augustus 1.1., opdat de publieke dienst niet moge lijden door de vertraging die het gevolg

Sluiten