Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

Vertoond aan J. F. Yan de Graaff, den 30sten Deoember, 1815,

Quod Attestor.

(Get:) Gr. Beelaerts van Blokland,

Secretaris.

Vertoond aan H. Potgieter, den 13den Januarij, 1816.

Quod Attestor.

(Get:) G. Beelaerts van Blokland,

Secretaris.

P. 1.

TTITENHAGEN.

Acte van herziening van de verklaring van Hendrik Oostwald Lange afgelegd voor de laatste Commissie van Rondgang op den 28sten November 1.1. (Zie pagina 171.)

" Verscheen voor de Speciale Commissie aangesteld om zitting te houden ter Drostdije Uitenhagen, krachtens een Mandaat van Zijne Excellentie den Gouverneur en Opperbevelhebber, gedateerd den 27sten November 1.1., de gezegde Hendrik Oostwald Lange, die, nadat zijne verklaring, afgelegd voor de bovengenoemde Commissie van Rechtspleging hem woord voor woord duidelijk was voorgelezen geworden, verklaarde er bij te blijven, en niet hegeerde dat er iets aan toegevoegd of er van weggenomen zoude worden, uitgezonderd alleenlijk " dat hebbende de Rebellen op den lsden, nabij een sterken Rand ontdekt, een Hottentot na?r den Landdrost in den naam van ' Groot' Willem Prinslo kwam,, om te zeggen dat de Rebellen geen voornemen hadden om te vechten," én verder, " Dat hij den Malan door hem genoemd,, niet kende, hebbende enkel gedacht dat het hij was, volgens de beschrijving, maar dat het een andere persoon was, ofschoon de getuige niet weet wie." En verder dat W. Krugel, Theunis de Klerk, en 'Groot' "Willem Prinslo niet feitelijk den getuige hebben belet om met de anderen te spreken, maar wilden dat hij zoude gaan nederzitten en met hen spreken," en eindelijk, " dat de Landdrost Willem Krugel niet van zich heeft afgestooten, maar dat de Commandant Nel, zooals hij het aan getuige verteld heeft . . • Botha van hem had afgestooten."

Voor het overige blijft hij bij zijne verklaring en bij het geen hij getuigd heeft bij de versohillende confrontatieën; ter bevestiging van de waarheid waarvan hij deze solemnele woorden

sprak:—

' Zoo helpe mij God Almachtig.'

Sluiten