Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18x5.

BIJLAGEN TOT DE MINUTEN YAN DE SPECIALE COMMISSIE YAN RECHTSPLEGING IN SESSIE TE UITENHAGEN, 1815-1816.

Q. 2. No. 1.

MINUTEN van den 16den December 1815.

UITENHAGEN.

Compareerde voor de Speciale Commissie van Rechtspleging ter Drostdije Uitenhagen. Fredrik Touchon, geboren te Neuchatel, oud 33 jaren, alhier gekomen als passagier met het Wismarsch sohip Diana, thans als schoolmeester woonachtig ter plaatse van den Heemraad Barend de Klerk aan Bruinshoogte, welke ter requisitie etc. verklaarde :—

Dat op den 13den November dezes jaars, omtrent op den middag, de Sergeant Cooper met een detachement Dragonders was gekomen op de plaats van den Heemraad Barend de Klerk, met Hendrik Fredrik Prinslo als gevangene, aan wien de Compt. hebbende gevraagd om welke reden hij gevangen was, hij zulks had beantwoord met te zeggen " dat hij 't niet wist." Dat dezelve Prinslo daar gebleven was tot tegen den avond, wanneer de Yeldcommandant Nel, aldaar was aangekomen met een brief van Captain Andrews aan den voorm. Sergeant, welke daarop had laten opzadelen, en den voorm. gevangene medegenomen naar den Post van Capt. Andrews, bij welke gelegenheid de Commandant Nel den Compt. had geordineerd mede te gaan tot adsistentier gelijk de Compt. ook daaraan hebbende voldaan, mede dien avond, toen 't reeds laat was, bij Capt. Andrews was aangekomen.

Dat de Compt. onderweg met voorm: Commandant Nel over die zaak hebbende gesproken, dezelve aan den Compt. een schets had gegeven van deze zaak, door te zeggen dat het schrijven van een brief de oorzaak van deze gevangenneming was, maar dat de Compt. den volgenden dag daarvan wel iets meerder zoude hoor en.

Dat des anderen daags; morgens, voor 't aanbreken van den dag, de Majoor Eraser mede op den post van Capt. Andrews was gekomen, wanneer de Compt. gezien had dat een Hottentot te paard was afgezonden met eerf briefje (zoo de Compt. meende) naar den Post van Lieut. Rosseau, doch. welke Hottentot kort daarna in allerijl was komen terugrijden, en gezegd had dat de boeren allen kwamen aanrijden, waarop de Commandant Nel had gezegd, si) komen recht op den bestemden tijd, zonder dat de Compt. toen nog wist wat daardoor wierd verstaan, waarop door Majoor Fraser, zijnde wakker gemaakt, de noodige toebereidselen werden gemaakt tot defensie.

Sluiten