Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In tegenwoordigheid van de gevangenen, ET. F. Prinslo, A. C. Bothma, S. C. Bothma, Theunis de Klerk, P. W. Prinslo, N. zoon' . Faber, A. M. Meijer, en W. F. Krugel, die verklaarden geene verdere kruisvragen te hebben om aan den getuige te worden gedaan.

G-edaan te Uitenhagen den 13den Januarij 1816.

„ . . (Get.) J. St. Hartzknberg.

Commissarissen,

(Get.) P. Diemel,

W. Hiddingh.

In mijne tegenwoordigheid,

(Get.) G. Beelaerts van Blokland,

Secretaris.

1815.

No. 6.

^ MINUTEN, 18 December 1815.

UITENHAGEN.

e ™ Ju"iti9' zittü*

^Diederik Johannes Muller, oud 31 jaren, geboren aan Bruintjes woonachtig m de Tarka, dewelke ter requisitie van den ddrost, J. G. Gujler, verklaarde hoe waar het is,

V ï; f j Pfn®lo'.M-zn., eenigen tijd geleden Czonder zich Har h-r F herinneren), op zekeren morgen op de plaats Uw Oompt. woonde te paard wa3 komen aanjagen, en gekoet \U1S ziin' Gompt's., broeder, Johannes Haf «T - ï' T hfm' ComPt-' 8GgT0&t te hebben, gevraagd Hrer, °f ?°i ker°ls Waren en " ^ wij niet beter waard Mi o n dat d® vrouwen ons met stokken sloegen." Waarop °SPt^)a:an denzelven hebbende gevraagd wat hij dan wilde lit i' f , "rinslo voorn: had geantwoord dat hij de Engelschen r iVa,gen' ®a CoraPt- hem gevraagd hebbende, dat ) ^ ^eZSf5 ' °m onschuldig bloed van Bezuidenhout, SV,.. /rfpachten zoo Zicaar waren, en de Rottentotten voor de < SetrMen werden. Waarna gem. Prinslo was uitgegaan

!Ve? * ¥eZUldenh°Ut' welke vau 't aldaar gekomen was, Sn def<^en was weggereden zonder dat de Oompt. wist waarS* T T hadden begeven, en dat op dienzelfden dag, ^Ug.p.1 U aT0 j ' £em- H. Prinslo en Johs. Bezuidenhout zijnde ^ e eerst£en06mde waa doorgereden en de laatstgeaan Gompt. gezegd had dat hij nu hulp had gekregen,

Sluiten