Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aar hij zich had bevonden gegaan zijnde naar een anderen agen m welken meer geweren waren, en waar de Compt. de

»0+U^Van j , zien staan tuS8°hen de twee wagens, was getroffen geworden door een schot van de soldaten die zich te Paard bij den veld commandant Nel bevonden, zijnde voorn, -oezuidenhout twee of drie uren daarna overleden.

alHrnar|de C°S-Pt'waarna Va^.den £enoemden oommandant Nel, Xl™Piet grasmus Piet Zn., had vernomen dat zij beiden te l™ ï\aan Bezmdenhout hadden toegeroepen om zioh over pv T ' d aan 4 welk hij geen gehoor had willen geven. Dat gedurende het schieten hierboven, gemeld de vrouw en een 3? Vank Se,n; B^uidenhout ook waren gewond goworden, en de w °P de Piaats van Piet Jordaan, en dat zoodra

tLZST kunnen worden ingespannen, de Compt. was

naar if- [ af8 w,aar Maioor Praser zich bevond,

weder ZJ %°%en,8ohiet°a had gehouden, waarna de Compt. eder naar de Post van Capt. Andrews was teruggekeerd.

vatt» a°? ge."?eld® Plaats gevonden waren vier wagens, en de ^ ammunitie: 8 groote ossenhorens, welker einden aiVeer) ° ,en met proppen voorzien waren, allen gevuld met buskruit, ,n, dorens met bandolieren, insgelijks met buskruit gevuld, een at mefc kogels en loopers, 3 staven gegoten lood en 12 geweren • Jüe welke ammunitie aan Capt. Harding, commandeerende op dé

"li- n V OYer8e8eve>n geworden, alsmede de

| vangenen Cornelis Faber, Stephanus Bothma, benevens Abraham

,a, en MeJJer, zijnde daar ook nog door eenige boeren

,™lk<,,'de 0omi"-h»

Crrgü i "n dm ^is -

Bofc EL 'fc FaW en Antwoord: Ja, meer dan eens, aiet ontdekt, is er toen omdat zij zoo nabij waren, dat

over I T6 3 een,108 8ohot dafc men dezelven had kunnen

V teÜnf n °m laken' indieQ men gewM had'

Niets meer, enz.

Aldus gedaan op den 19den December 1815.

M. McInnes,

Als Grecommitteerdens : ■^aaP8°l1 f0?-

181-5.

£l jjlemel,

hlddxngh.

ïïenri Jacob van Lelijveld,

Voor de interpretatie. Mij present. Gr. Beelaerts van Blokland,

Secretaris.

xj?2

Sluiten