Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1816.

Q, 3, No. 10.

HERZIENING.

Verscheen voor de Speciale Rechts Commissie, de bovengemelde Matthew Mclnnes, die nadat zijne getuigenis hem klaar en duidelijk was voorgelezen geworden, verklaarde er bij te blijven, niet bêgeerende dat iets er aan toegevoegd of er van weggenomen zoude worden, alleenlijk uitgezonderd dat " twaalf geweren, en niet tien met de wagens waren gevonden geworden." Ter bekrachtiging van de waarheid van alle welke, de getuige deze solemnele woorden sprak :—

" Zoo helpe mij God Almachtig." In tegenwoordigheid van de gevangenen, Cornelis^ Johannes Faber, Frans Marais, Stephanus Cornelis Bothma, Andries Meijer, Abraham Carel Bothma, en de weduwe van wijlen .Johannes Bezuidenhout, alsmede van den gedaagde, Piet Erasmus, Piet's zoon, die verklaarden geene kruisvragen te hebben om aan den getuige te worden gedaan.

Gedaan te Uitenhagen, den 12den Januarij 1816.

(Get.) M. McInnes, Luitenant Kaapsch Regiment.

Commissarissen :

(Get.) P. Diemel,

W. Hiddingm.

In mijne tegenwoordigheid,

(Get.) G. Beelaerts van Blokland,

Secretaris.

No. 11.

A.A. 1. MINUTEN 20 December 1815.

UITENHAGEN.

Artikelen op welke, ter requisitie van den Landdrost van Uitenhagen J. C. Cuyler, voor de Speciale Commissie van Justitie; zitting houdende te Uitenhagen voorn, in gevolge lastbrief van Zijne Excellentie, den Heer Gouverneur en Opperbevelhebber in d° 27 November 1.1. is gehoord en ondervraagd Theunis de Klerk, Gedetineerde in 's Heeren gevangenis te Uitenhagen» voorm : welke dezelve heeft beantwoord zoodanig als neven elk artikel staat aangeteekend.

r' 'i

Sluiten