Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17.

Weet gij ook dat Hendrik Klopper van daar met een boodschap is gezonden ?

18.

Wat is er gebeurd toen gijlieden over de Visrivier waart ?

19.

Hoe lang zijt gij daar gebleven ?

2°.

Is er, voordat gij bij Slagtersnek zijt gekomen, niet een brief of boodschap bij ulieden gekomen ?

21.

Hebt gij Cornelis Faber ook bij uw Commando gezien ?

22.

W aar is bij toen vandaan gekomen ?

23.

Wat bad hij daar wezen doen ?

24.

Hebt gij niet gehoord dat de Kaffers met uw Commando moesten mededoen ?

25.

Yan wien hebt gij dat gehoord ?

roepen, welke ook gekomen isr maar ik weet niet wat met hem is gesproken, ik stond achter af.

Antwoord: Neen.

Antwoord : Zooals ik gehoord heb, hebben zij daar gewacht op den Adjunct Landdrost Yan de GrraafE, die zooals ik hoorde, daar ook te verwachten was..

Antwoord : Twee dagen, toen zijn wij naar Slagtersnek getrokken, alwaar de Landdrost Ouyler bij ons is gekomen.

Antwoord: Ja, daar is een brief gebracht door den schoolmeester van Barend de Klerk, maar wat daar in stond, weet ik niet.

Antwoord: Ja van verre. Hij is gekomen op dienzelven dag, toen de Landdrost Cuyler daar was ; maar ik heb hem niet gesproken, nog ook voor dien tijd bij 't Commando gezien.

Antwoord: Ik heb gehoord dat hij Kafferland in geweest was.

Antwoord : Daar heb ik niet van gehoord.

Antwoord: Ja, dat heb ik daar dien dag op Slagtersnek gehoord.

Antwoord : Yan Yolkert La Port, die (zooals ik gehoord heb) mede zoude zijn geweest met Faber in Kafferland

Sluiten