Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

18U.

3.

Wii> zijn er nog naar de plaats van W. Krugel gekomen?

dat hij allen die niet mede deed, van de Kaffers zoude laten vernielen, en dat Faber reeds met de Kaffers aankwam, en dat al ylugtten de mans weg, hij tog de vrouwen met 't vee en goederen wel krijgen zoude. Hij zeide dat de menschen de posten moesten aanvallen zonder dat ik weet waarom hij dat wilde doen, maar hij wilde de soldaten laten doodschieten en doodmaken door de Kaffers, beginnende van de bovenste posten af tot naar de anderen toe.

Antwoord: Mijn broeder Philip, ook nog Claas Prinslo, en Hendrik Klopper H. zn welke kwamen van de plaats van ouden Martinus Prinslo, en twee menschen wilden hebben om naar de plaats van W. Yan Aart te rijden, om te hooren wat Hendrik Prinslo gedaan had. Op mijn verzoek om naar huis te rijden, vermits mijne vrouw alleen was, heeft hij dat toegestaan om mijne vrouw naar mijn vader weg te brengen, en toen ik dat gedaan heb, ben ik, uit hoofde der bedreigingen die Bezuidenhout gedaan had, weder naar W. Krugel terug gereden, wanneer daar veel menschen waren, nam:—Johannes Hartzenberg, Stephanus Bothma, Martinus Barnard en oene partij anderen.

4-

Was Willem Krugel t'huis, Antwoord: Ja. toen gij daar zijt teruggekomen ?

5.

Wat hebt gijlieden toen daar Antwoord : Dc gedaan ? dag zijn wij naar

Antwoord: Den volgenden dag zijn wij naar onder gereden, naar de plaats van Yan Aart, waar Hendrik Prinslo was.

Sluiten