Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28.

Wat is gebeurd na het vertrek van Commandant Nel ?

29.

Hebt gij ook dien eed gedaan?

3°.

Hebt gijlieden den hoed toen niet afgenomen ?

81.

Stondt gij ook niet in den kring ?

32.

Waar zijt gijlieden verder gebleven ?

33.

Hebt gij geen brief van Majoor Fraser gehad met de °opievan een brief, welken Hendrik Prinslo zoude geschreven hebben ?

34.

_ Hebt gij ook geen menschen zien wegrijden P

36.

Wat gingen zij doen ?

36.

Hebt gij ook niet gevraagd om weg te gaan ?

37.

Wie was daar bij, toen gij dat gevraagd hebt ?

Antwoord: Toen heeft Bezuidenhout de menschen bij elkander geroepen, en Krugel moest een eed doen dat hij ons getrouw zoude wezen.

Antwoord : M een, W. Krugel heeft den eed gedaan, en de anderen hebben rondgestaaji.

Antwoord: Ik geloof ja, maar ik heb den hoed niet afgenomen.

1816.

Antwoord : Ja.

Antwoord: Toen zijn wij over de Visrivier gereden, en des anderen daags wat hooger op gereden, en toen weder voor de drift, en vandaar tegen den kop.

Antwoord: Ja, dat de menschen moesten naar huis keeren. De brief van Hendrik Prinslo kan ik niet nazeggen; maar 't was een leelijke brief; ik geloof er stond in van menschen bij elkander te maken.

Antwoord: Lucas van Yuuren, Christiaan Dreijer, en Piet' Fourie.

Antwoord: Zij hebben gevraagd aan Bezuidenhout om kost te gaan halen.

Antwoord: Ja.

Antwoord : Johannes Hartzenberg, die altijd bij Bezuidenhout was.

Sluiten