Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 85.

Z. 2. MINUTEN, IOdbn Jan. 1816.

TTITENHAGEN.

Artikelen van 't tweede verhoor en confrontatie van Corns: Joh : Faber, Gedetineerde is's Heeren gevangenis ter Drostdije TJitenhagen.

Art. 1.

Of hij, Gedet:, nog persisteert Antwoord: De Gedet: zegt ja. op Art. 4 van zijn eerste verhoor,

dat J. Bezuidenhout op de begrafenis van zijn broeder Fredrik gezegd heeft, " dat hij dat zoude wreeken, al zoude het nog tien jaren duren "; en dat gen :

Bezuidenhout Lucas van Vuuren heeft te lijf gewild, omdat hiJ geen ja wilde zeggen om mede te doen ?

Zoo ja, te laten binnen staan Lucas van Yuuren, en hem deswegens te ondervragen, en met den Gedet: te confronteeren.

De mede Gedet:, Lucas van Yuuren, affirmeert de opgaaf van den Gedeten zegt dat hij op zijn paard willende klimmen om ^'eg te rijden, door Jacobus Vrij, uit naam van Joh : Bezuidenhout geroepen is; en dat Joh : Bezuidenhout hem toen gevraagd heeft °m mede te rijden om te vragen waarom zijn broeder was doodgeschoten ; en dat hij den dood van zijn broeder wilde wrekeD ; 611 dat hij wilde zien om meer menschen te krijgen; 'twelk hij aan denzelven hebbende afgeslagen, Bezuidenhout hem met den vinger heeft gewezen, en gezegd dat hij dan de gevolgen konde afwagten ; "0g dat hij daarop is weggereden.

2.

Of hij, Gedet:, nog persisteert Antwoord : Ja.

dat bij door Bezuidenhout gedwongen is om naar 't Kafferand te rijden, gelijk hij bij Artt.

ib en 17 van zijn eerste verhoor eeft opgegeven ?

Zoo ja, te laten binnen staan de Weduwe van Joh : Bezuiden, ° ' 611 haar voor te houden Artt. 39 en 40 van haar eerste veroor, en deswegens met den Gedet: te confronteeren.

1816.

Sluiten