Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch daar Majoor Praser deze personen genoemd heeft als zioh bij hem vervoegd hebhende en hem diensten te hebben bewezen, hoop ik dat het Uwe Excellentie genadiglijk moge behagen om hunne zaak in Uwer allergenadigste overweging en vergevensgezindheid te nemen.

In den staat waarin ik als publieke 'vervolger geplaatst was, bleef mij niets anders over dan tot eene conclusie te komen uit de som der getuigenissen overgelegd, en in (de vervulling van) dien pijnlijken plicht ben ik genoodzaakt om de doodstraf tegen "Willem Krugel, den zesden gevangene op de rol te eischen.

Wegens mijne vroegere kennis van dezen ongelukkigen man, die getrouwelijk de moeitevolle plichten van het laatste Kaffer Commando vervuld heeft, en vroeger één van mijne menschen was (maar thans onder Grraaff-Reinet behoort) welke mij de gelegenheid gaf om zijn karakter te kennen, dat dat van een goeden en zachtaardigen mensch was, maar van zulk een inschikkelijk temperament dat te veel blootgesteld was aan den invloed van baatzuchtige menschen, hoop ik dat bet Uwe Excellentie moge behagen om mijne voorspraak bij Uwe Excellentie om genade te zijnen gunste mij te willen vergeven, en tevens de aandacht van uwe Lordschap te vestigen op zoo velen van de achttien die zich aan mij te Slachtersnek hebben overgegeven, en nog onder het vonnis van het Hof liggen, met de nederige hoop dat zij een bewijs van Uwer Excellentie's allergenadigste gunst mogen ondervinden, daar door hunne afscheiding van de partij op dat oogenblik den nek van de samenzwering brak, en in alle waarschijnlijkheid het storten van bloed belette, hetgeen op het oogenblik, vóór hunne overgave onvermijdelijk scheen. Ik heb de eer eene lijst hunner namen overteleggen. (Zie No. 53).

Met betrekking tot eene andere omstandigheid, hoop ik in alle onderwerping met Uwer Excellentie's orders vereerd te worden. Deze achttien rebellen die zich aan mij hebben overgegeven, gaven tevens ook hunne wapenen en ammunitie op, welke gevolgelijk, op mijn bevel in bewaring werden genomen, en nu hier zijn geborgen. Deze zijn de eenigo wapenen, uitgenomen de tien geweren met derzelver toebehooren, genomen toen de vluchtelingen door Majoor Fraser achtervolgd, en nabij den Winterberg gevangen waren genomen, welke ook alhier geborgen Worden. De andere rebellen die terechtgesteld zijn geworden, waren eenvoudiglijk door hunnen Landdrost gedaagd, en verschenen dien tengevolge, maar hadden hunne wapenen te huis gelaten. Yan de achttien die zich te Slachtersnek hadden overgegeven zijn (?) door het Hof vrijgesproken, maar hunne Wapenen zijn nog in het Depót alhier.

Met den hoogsten eerbied, enz :

(Get:) J. Q-. Cuyler, Luitenant-Kolonel en Landdrost.

1816.

Sluiten