Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1816.

geboden worden om beslag te leggen op öenigen wagen die de Inmeten passeert met al deszelfs inhoud, ei denzelven op te zenden naar den Landdrost van zijn District, op straf van vervolgd te worden voor pliehtsverwaarlozing, indien hij zulks door de vingers lieeft gezien, en zulk eene overtreding heeft toegelaten; dat zoodanige wagen, met deszelfs inhoud verbeurd verklaard zal worden hetzij m beslag genomen door den Veldkornet, of op eene andere

SsoofznU PP67? m den,verboden handel! en eindelijk, dat geen persoon zal toegelaten worden om met eenigen der partijen die de

Xolonie binnen komen, teruilen, voordat de Veldkornet van zijn

^ dat het bez0ek ™ zodanige partij met geene kwade bedoelingen gepaard gaat, op straf van

ook ^dVe? Tg iVan het?een Seruild is> welk veldkornet

ok verantwoordelijk zal zijn zoolang zij in zijn district zijn, dat

niema°nd Öv° T? ^atS- Vmdt 5 ®n wanneer zii het verlaten, dat T.rW va„ d° "" Zal "nder ee°

»Sin"En.zo"de ^ do°ga,,s houdm- ™eit

Ik ben, enz:,

(Get:) A. Stockenstrom,

Landdrost.

No. 104.

Brief van de Heeren W. 1). Jennings en F. II. Bresier, Leden van de Commissie van Rondgang.

Kaapstad, SOsten September 1816. Aan Zijne Excellentie den Hoog Wel Greb :

Generaal, Lord Charles Henry Somerset,

Gouverneur en Opperbevelhebber, enz:

My Lord! Daar het uwe Lordschap behaagd heeft door geschreven mandaat van den 6den Augustus 1.1. ons aan te stellen als ommissarissen uit den achtbaren Kaad van Justitie ten einde Keent uit te oefenen in de Districten van Tulbagh, Graaff-Reinet itennagen, George, en Swellendam respectievelijk, op zulk eene wijze, en met zuike autoriteit als meer bepaaldelijk aangeduid worden m eene Proclamatie van den 16den Mei 1816, is de Oommissie van de Kaapstad vertrokken den 3den September daarna en overeenkomstig eene Proclamatie van den lOden Augustus heeft zij hare zittingen ter dier Drostdije geopend op den 6den van de gezegde maand September. Hebbende aldaar kennis genomen

Sluiten