Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

Ik sluit in dezen een adres, door u te worden geteekend, en verspreid in uwen naam, indien gij het goedkeurt, met bijvoeging van hetgeen gij verder noodig mocht oordeelen, en om de bevelen, waarnaar verwezen wordt, aan de Veldkornetten en andere Magistraten uit te vaardigen, om alzoo te weten te komen, welke van hunne gewone woningen afwezig zijn.

Ik heb, enz.,

(Get:) Chas. Henry Somerset.

No. 4.

Proclamatie door Zijne Excellentie den Hoog Ed. Geboren Generaal Lard Charles Henry Somerset, enz.

Nademaal het aan mij gerapporteerd is, dat zekere rustelooze en oproerige onderdanen van de'distrikten Graaff-Keinet en Uitenhagen, op de nietigste gronden gewapend zijn vergaderd, en tot daden van geweld zijn overgegaan, tot storing van den publieken vrede en rust der gem. distrikten; en nademaal zulk onrustig en oproerig gedrag het noodig maakt, ter bescherming en veiligheid der overheid en welgezinde onderdanen der distrikten Grraaff-Eeinet en TJitenhagen, dat de Officier commandeerende Z.M. Krijgsmach tin die deelen, Luit,-Kolonel Cuyler, van het Kaapsch regiment, met volle macht bekleed zij om (is het nood) de civiele autoriteit op te schorten en de krijgswet in alle zulke deelen van gez. dietrikten te verklaren, welke zullen deelnemen in eenige daden van oproer, of die strekkon kunnen tot verbreking van den publieken vrede. Hierom autoriseer ik bij deze gez. Luit.-Kol. J. Gr. Cuyler, van het Kaapsche Regiment, commandeerende op de frontieren, zoowel als alle andere Officieren van Zijne Majesteit, die afzonderlijke commandementen bekleeden, om al zulke personen, voor eenen krijgsraad overtuigd van deel te hebben genomen in eenige daad van oproer, volgens krijgswet te straffen, hetzij met den dood of anderszins, als hun zal geraden voorkomen tot het straffen en ten onder brengen van alle rebellen; waarop alle Zijner Majesteits onderdanen gelast worden te letten.

GOD BEWARE DEN KONING!

Gegeven onder mijne hand en zegel, aan de Kaap de Goede Hoop, den 25sten November 1815.

(Get:) O. H. Someeset.

Ter Ordonnantie van Zijne Excellentie,

(Get :) H. Alexanber,

Secretaris.

Sluiten