Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op voorwaarde echter dat zij de Drostdij van Uitenhagen verlaten, en zich niet nederzetten in de Distrikten van Uitenhagen, GraafïReinet, of George. Zijne Excellentie vertrouwt dat deze daad van vergiffenis niet verkeerdelijk begrepen zal worden, maar dat het toekomstig gedrag van deze lieden, en het effect hunner bevrijding op hunne vrienden en makkers zoodanig zijn moge, dat het de hoop zal verwezenlijken welke Zijne Excellentie gekoesterd heeft toen hij tot dit gunstig besluit hunnent wege geraakte.

Zijne Excellentie heeft ook, tengevolge uw schrijven van den 22sten Ja.nuarij, No. 252, groot genoegen gehad om te gelasten dat aan Willem Nel als eene gift in eeuwigdurende erfpacht zal worden geschonken, zijne Leenings Plaats, 'de Brakkefontein.' Maar het is noodig dat er herwaarts naar dit kantoor eene kaart er van in Duplicaat worde gezonden opdat de noodige aoten van overdracht kunnen uitgemaakt worden.

De namen der andere personen door u in denzelven brief genoemd, is kennis van genomen met het doel om aan hen zulke bewijzen van Zijnw Excellentie's gunst te schenken als mogelijk zijn wanneer de gelegenheid zich voordoet.

Het is Zijner Excellentie's begeerte dat onmiddelijk kennis worde gegeven aan Martinus Prinslo, den oude, wiens leenings plaats aan de Somerset boerderij grenst, dat zijne plaats is teruggetrokken; en gij zult zoo goed zijn om dezelfde maatregelen te nemen ten einde de waarde van den opstal te weten te komen, als gedaan is gewordeu in het vorig geval, Prinslo verwittigende dat hij niet zal toegelaten worden om eenigen leenings grond in de drie grensdistricten te hebben, en dat geene gift van nieuwen grond in zijne gunst geschieden zal. Het wordt hun dus aanbevolen om met zijne familie terug te trekken, hetzij naar Swellendam of ïulbagh. Gij zult zoo goed zijn om een gesohikten persoon in het bezit van Prinslo's plaats te stellen, zoodra laatstgemelde in staat zal zijn om dezelve te verlaten, tot dat gij verdere orders van Zijne Excellentie op dit punt ontvangen zult Hebben. Daar Zijne Excellentie het in overweging heeft om eene nieuwe schikking te maken in de verdeeling der grensdistricten, is bij onder de noodzakelijkheid om de overweging van uw voorstel, om additioneele Heemraden in de Adjunct Drostdij te Grahamsstad aantestellen, uit te stellen ; maar daar het waarschijnlijk is dat Grahamsstad, niettegenstaande hare vele tekortkomingen, eene belangrijke Militaire Post zal blijven, keurt Zijne Excellentie het goed dat gij het gelast dat een permanente Kazerne voor twee ^ompagniën, met een Militaire pakhuis, en Staf Sergeants luartieren worde gebouwd op de plek door u aanbevolen in uwen brief van den 22sten October 1814; maar ofschoon Zijne Exeellentie het aan de hand geeft dat het werk zoo zal worden gedaan, dat het permanent zal zijn, verzoekt hij nochthans dat gij °p het zorgvuldigste zult zorgen dat het gedaan worde met de

1816.

Sluiten