Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1815.

BIJLAGE, C.

DE ZAAK VAN EREDERIK CORNELIS BEZUIDEN-

HOUT.

No. 1.

Extract uit de algemeene Minuten van de Commissie van Rondgang ter Drostdije Graaff-Reinet.

Crimineel.

Donderdag den 5den October 1815.

Presentibus ut supra;

Is, ingevolge besluit van heden, overgegaan tot de zaak No 13. De Landdrost, R. O. Eiseker,

Contra.

Frederik Cornelis Bezuidenkout, Gerequ.; ter zaake van mishandeling gepleegd aan den Hottentot Booy, en verregaande ongehoorzaamheid aan de Magistraturen.

De R. O. Requirant dienende van zijne Casus Po6itie zegt: —

WelEd. Achtb: Heeren,—-Den Hottentot Booy zig in de maand April 1813 bij mij, als destijds Adjunct Landdrost van dit District, vervoegd hebbende, met klachten van mishandeling aan hem gepleegd door zijnen toenmaligen Huurheer, Frederik Cornelis Bezuidenhout, is het mij als toen gelukt die zaak op eene ruinlijke wijze te schikken, maar de gemelde Hottentot Booy zig niet lang daarna weder bij mij vervoegende met klagten van een serieusen aard, dagt ik noodzaaklijk dat dezelve geregeld zoude Worden onderzogt; echter, niettegenstaande alle de middelen die ik heb gebezigd om dit geschil te termineeren, ben ik tot nog toe üiet in staat gesteld geweest den klager satisfactie te geven, het geen alleen is toe te schrijven aan de verregaande ongehoorzaamheid, en hardnekkige tegenkanting van den beklaagde aan alle de vermaningen en bevelen door mij in 't werk gesteld, hebbende ik hem op nieuw doen requireeren zig voor UWelEd. Achtb. wegens deze handelwijze te komen verantwoorden, zonder dat hij heeft goed gevonden te compareeren,'t welk een en ander, UWelEd. Achtb. zal komen te blijken uit de documenten die ik bij deze de Vrijheid neem, aan UWelEd. Achtbs. te inhandigen.

En daar ik, als Magistraat van dit District, het als mijn heiligste plicht acht, voor de rust in het zelve te waaken, en die rust vooraaamlijk afhangt van eene prompte opvolging der orders die jk> tot de instandhouding der Wetten van dit land van tijd tot "jd verplioht ben te geven, zoo heb ik UWelEds. Achtb : ten

Sluiten