Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Landdrost en Heemraden zaamheid aan de beveelen van geven fiat. den Heere Eissen dieD ten¬

gevolge te horen verzoeken Condemnatie op zoodanigen Eisoh als tegens hem, Ged zal worden gedaan, ende zulks met de kosten.

Aldus geresolveerd in Heemraads vergadering aan GraaffReinet, die et Anno ut Supra.

Accordeerd, voor zo verre het geextraheerde.

(Get:) Thos. Muller,

Sec:

1816

No. 8. Copie Relaas van den Gerechtsbode, T. B. Wiese ; d.d. 10 December 1814, luidende:—

" Op heden den lOden December 1814,

Heb ik, ondergeteekende, gerechtsbode, (ingevolge de hier geannexeerde citatiën) mij vervoegd bij, ende ter preesentie van den burger, Frederik Gornelis Bezuidenhout, ende denzelven dus behoorlijk gedagvaard.

Zo gaf hij mij ten antwoord " Ik zal, zonder wettige redenen, prsesent wezen."

't Geen Relateerde, enz."

(Onderstond.)

Baviaans Rivier, datum als boven.

(Was get.) T. B. Wiese, Gerechts Bode.

Accordeert,

(Get.) Thos, Muller, Secretaris.

No. 9. Extract uit de Rechts Rolle gehouden bij Landdrost en Heemraaden van Graaff-Reinet, op Maandag, den 3 April 1815, luidende: —

No. 2.

Den Bode rapporteerd onder Den Adjunct Landdrost, Anexhibitie van Citatie en Relaas dries Stockenström, Eisscher,

vooren dat den Gede. Contra,

absent is. Fredrik Cornelis Bezuiden-

Door Landdrost en Heem- hout, Gedaagde, omme zijn raaden 't relaas ingezien zijnde, eerste en tweede default te pur1S) Qa deliberatie, besloten en geeren, en voorts ten Prinoi-

Sluiten