Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Iijke politieke partijen zich scharen en dat hun programma's van praktische maatregelen uitvloeisel zijn van die centrale gezagsopvatting. Zoodat in het bestuur der samenleving die vrije keus tusschen „gelijk berechtigde theoriën" waarvan ik sprak, zich doet gelden in den politieke strijd om den voorrang. ') Bestaat er op het gebied van de gezagsopvatting een objectieve wetenschappelijke norm, dan zou dat beteekenen voor het bestuur der samenleving een zich richten naar dien norm, i. p. v. naar den invloed van eenige politieke partij. Wanneer voor een gegeven samenleving, doordrongen van een gegeven geestesgesteldheid, slechts één opvatting aangaande de gezagsgronden waar is, is daardoor ook slechts één gemeenschapsordening als uitvloeisel daarvan, waar of „Recht" voor die samenleving. „Recht" voor een samenleving is dus de gemeenschapsordening, in alle onderdeelen in overeenstemming met de geestesgesteldheid dier samenleving. Wat Recht is voor één samenleving is onrecht voor een andere, het Recht groeit en verandert met het bewustzijn in de samenleving. De wetenschap van het Recht of Rechtswetenschap is dus de wetenschap van de bij bepaalde bewustzijnstoestanden behoorende gemeenschapsordeningen. Die bewustzijnstoestanden moet men kennen ten einde het Recht ervoor te kennen. Men kan ze alleen kennen in het bewustzijn en komt daardoor tot Rechts-bewustzijn. Het bewustzijn van het Recht voor een bepaalde samenleving, doet ons naar het voorafgaande slechts één Recht voor die samenleving kennen. Het is tijd dat de Rechtswetenschap in het bestuur der samenleving in de plaats komt van politieke twist en hartstochten en die „geest van wetenschappelijkheid in het regeeren" zal komen, dien President Wilson bepleitte in zijn rede te Rome ter gelegenheid van zijn opname in de academia dei Lincei. Dat de katastrophen die nu over de menschheid gekomen zijn en nog zullen komen, voorkomen waren, wanneer werkelijke Rechts-wetenschap de samenleving bestuurd had, inplaats van

J) Terwijl het Godsgezag de A.R. en Chr. Hist. partijen beheerscht, het Staatsgezag de liberale en staatssociale partijen, heeft het Rechtsgezag zijn partij nog niet gevonden. Enkele punten zijn wel te vinden in de uiterst linksche partijen.

Sluiten