Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij bestudeering van de C. A., zooals die inderdaad gesloten worden, komt men tot het besluit, dat men niet spreken kan van den inhoud van de C. A. Een algemeene richting omtrent onderdeelen valt niet te bespeuren. De meeste contracten worden gesloten, zonder dat partijen zich omtrent de gevolgen hebben bekommerd.

De standaard C. A. is in de praktijk slechts een fictie.

Herhaaldelijk wordt men in de juridische litteratuur getroffen door als vanzelfsprekend voorgestelde vereischten, waaraan de statuten der contracteerende vereenigingen en de techniek van de C. A. voldoen.

Men oversehat echter daarbij ten eenenmale het inzicht van de mannen der praktijk in juridische moeilijkheden. Ik zal in den verdere loop van dit geschrift nog gelegenheid hebben meer in bijzonderheden af te dalen, doch in het algemeen kan reeds thans worden vooropgesteld, dat de menschen der vakorganisaties en der kleinere patroonsvereenigingen de meening zijn toegedaan, dat art. 163711 en in het algemeen de wet, de werking van het instituut der C. A. automatisch heeft geregeld. Wanneer partijen slechts boven hun contract het woord „Collectieve Arbeidsovereenkomst" hebben gesteld, zijn zij van oordeel dat alle gewenschte of mogelijk vermoedde rechtsgevolgen zonder nadere omschrijving vanzelf uit het convenant voortvloeien. Men meent in vele kringen — om slechts één voorbeeld te noemen — dat krachtens onze wet door het afsluiten van een C. A. in een bepaald bedrijf, ook niet aangeslotenen onvoorwaardelijk aan dit contract gebonden zijn, onverschillig of de buitenstaanders een sterke meerderheid vormen. Men noemt dit gewoonlijk „gewoonterecht" en meent hiervoor het pleit te hebben beslecht.

De houding van andere groepen, voornamelijk die der meer grootere werkgevers is minder optimistisch en zondigt aan den anderen kant. Men gevoelt in die kringen de groote onzekerheid van de rechtskracht der C. A. Men is gewend slechts met groote voorzichtigheid een handteekening te stellen onder eenig geschrift en wil in elk geval nauwkeurig weten draagwijdte en strekking der C. A. Men wil veelal tegenover

Sluiten