Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door het weerspannig lid een straf op te leggen? Zoo ja, welke strafmaatregelen dienen op het lid toegepast, om de de vereeniging vrijuit te doen gaan?

Principieel is het eerste deel der vraag door aanneming der „Verbandstheorie" reeds opgelost.

Als algemeenen regel mag men dus stellen, dat — tenzij partijen anders overeenkomen — de vereenigingen instaan voor tekortkomingen harer leden.

Zoo bepalen het ook de meeste in ons land afgesloten contracten, voorzoover zij aan deze materie hun aandacht wijden.

Een textielfabrikant te Helmond komt b. v. met den R. K. Textielarbeidersbond St. Lambertus overeen:

„De contracteerende bond verklaart zich aansprakelijk voor „alle handelingen ter uitvoering van door hem genomen besluiten en van door hem goedgekeurde besluiten van Bestuur „of van gedelegeerde Bestuursleden. Voor die handelingen „zijner leden, die buiten voorkennis of in strijd met besluiten „van den bond handelen is hij niet aansprakelijk. Hij verplicht „zich zulke leden onmiddelijk te royeeren."

In de goud- en zilverindustrie te Amsterdam luidt de betreffende clausule aldus:

„De beide contracteerende partijen, zoowel als hare leden, „verbinden zich, zich bij de besluiten der commissie neder te «leggen en deze als voor hen bindende te zullen beschouwen. „Indien echter een lid van één der beide contracteerende „partijen of die partijen zelve, zich niet nederlegt bij, of houdt „aan eene beslissing der commissie, maakt dat lid, of die „organisatie zich schuldig aan schending en overtreding dezer „overeenkomst en verbeurt die organisatie, zoowel als het besrokken lid zelve, aan de andere der beide contracteerende „partijen eene boete, als nader hieronder omschreven.

„Indien een lid van ondergeteekende ter eenre zich niet „houdt aan eene uitspraak der commissie, kan partij ter eenre „zich van het betalen der boete bevrijden, door het betrokken „lid onmiddelijk als lid te royeeren. Het betrokken lid „blijft dan echter tegenover partij ter andere wel degelijk „verbonden.

Sluiten