Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een colbert ƒ 4 te betalen aan zijn arbeider, die daarmede genoegen neemt en nu zullen de organisaties dreigen met boeteheffing en royement, waarvoor baas en knecht zwichten.

In dezen stand der zaak krijgt de vraag omtrent de verhouding van C. A. tot arbeidsovereenkomst een praktische waarde, wanneer de knecht bijbetaling gaat eischen van het verschil tusschen het loon, dat hij tot heden ontving en dat, waarop hij volgens de C. A. recht had.

Is nu de gehoudenheid tot bijbetaling van de zijde van den kleermakersbaas te construeeren ? De som van f 4 was hij verplicht aan zijn knecht te geven op grond van de arbeidsovereenkomst. Deze clausule is echter door het vonnis des kantonrechters nietig verklaard en moet dus beschouwd worden als niet meer bestaande.

Wij staan hier dus voor een juridisch luchtledig, dat alleen op bevredigende wijze kan worden weggenomen, wanneer men aanneemt, dat de bepalingen van de C. A. geacht moeten worden, te zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomsten, die door de C. A. worden beheerscht, ook dan wanneer die arbeidsovereenkomsten geen of een met de C. A. strijdige regeling inhouden. Teneinde dan tegen alle juridische vacua gewaarborgd te zijn, zou de wet moeten bepalen, dat alle in de arbeidsovereenkomsten voorkomende bedingen, waarop een C. A. betrekking heeft, als niet geschreven dienen beschouwd, wanneer gezegde bepalingen met den inhoud der C. A. in strijd zijn.

Ongetwijfeld staat de mogelijkheid reeds thans open de arbeidsovereenkomsten zoo te construeeren, dat het verlangde gevolg intreedt, doch ook hier heeft de ervaring geleerd, dat in het algemeen belanghebbenden de goede techniek van het contract niet in praktijk hebben gebr&cht.

Als voorbeeld van een poging, om de kloof tusschen C. A. en individueele arbeidsovereenkomst te overbruggen, zou kunnen dienen een bepaling van het huishoudelijk reglement van den reeds genoemden Bond van Nederl. Christelijke Meubelmakers enz. Men heeft daar de moeilijkheid aldus willen ondervangen:

„Van de vaststelling van een C. A. zal een acte worden

Sluiten