Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar leden zich tot den kantonrechter, om van dezen gedaan te krijgen, dat de georganiseerde werkgever zijn ongeorganiseerd personeel ontslaat ? Verlangen zij van dien zelfden rechter, dat hij de georganiseerde arbeiders dwingt de ongeorganiseerde onderneming te verlaten? Niets van dit alles. In de plaats van de officiëele rechterlijke macht heeft de collectieve arbeidsovereenkomst, waarin het verplicht lidmaatschap is opgenomen, eigen rechterlijke colleges gesteld.

Ten spijt van de bezwaren van Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, in zijn boek: „Onze Constitutie" ontwikkeld, bij de behandeling van de artikelen 153, 154 en 155 der Grondwet, verbieden de collectieve arbeidsovereenkomsten in het grafisch- en boekbedrijf den leden van de vakvereenigingen van werkgevers en werknemers, hun geschilen naar aanleiding van de collectieve arbeidsovereenkomst voor den kantonrechter te brengen. Alle geschillen worden door de zelfstandig gevormde rechtscolleges, waarin een gelijk aantal patroons en arbeiders zitting hebben, beslecht. En indien de een of andere werkgever of werknemer, ontevreden over dit instituut van rechtspraak-door-vaklieden-alleen, zich toch zou wenden tot den kantonrechter, om daar een uitspraak te erlangen, en deze eens niet deed zooals de Arnhemsche kantonrechter, die zich in Januari van dit jaar onbevoegd verklaarde van een geschil betreffende de collectieve arbeidsovereenkomst in het boekdrukkersbedrijf kennis te nemen, maar zich hield aan de leer van Mr. Lohman, het zou hem duur te staan komen! De zich trouw aan het contract houdende partij zou niet veel omslag maken. Maar steunend op de volkomen solidariteit der betrokken groepen, zouden de arbeiders de dienstbetrekking bij den ontevreden werkgever opzeggen; de trouw nalevende patroon zou den arbeider, die voor den kantonrechtei procedeerde, en daarmee ongewenschte gevolgen veroorzaakte, eenvoudig ontslaan.

Dat de gestie van die zelfstandige rechtscolleges niets

Sluiten