is toegevoegd aan uw favorieten.

Een offer aan den nood der tijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschaad worden. Dit beduidt, dat zij het te verzekeren bedrag zouden moeten beperken of, indien zij dat niet doen hun uitgaven op andere wijze verminderen, wat den Staat, die het bedrijf toch aan den particulier had kunnen laten, in botsing brengt èn met de moreele zijde van het verzekeringsbedrijf èn met het algemeen belang.

De overgenomen verzekerden zouden in de levensverzekeringbranche bij verhooging van premie de nadeelen daarvan ondervinden (tenzij de uit het bedrijf voortspruitende verliezen en vergoedingen voor overname der portefeuilles alsmede kosten voor schaderegeling van bij deze overname betrokken belangen enz. onmiddellijk op de Staatskas worden overgebracht) in de waarde hunner polis bij afkoop of beleening, terwijl bij continueering van het contract, zoowel voor brand- als levensverzekering, een onbillijke toestand zou ontstaan, omdat dan de belangrijke bedragen, die in het commercieele Staatsbedrijf jaarlijks voor de overgenomen risico's, in verhouding tot de verhoogde premiën te weinig ontvangen worden, op de nieuwe verzekerden zouden moeten worden verhaald en dus in de door hen te betalen premie uitdrukking zouden moeten vinden, ten einde op die wijze te compenseeren hetgeen door de overgenomen of wel vóór de premie-verhooging toegetreden verzekerden te weinig is betaald.

Zoo zou door ons nog lang kunnen worden voortgegaan met het aanvoeren van zakelijke en moreele argumenten, die zelfs de geringste kans, dat Staats-exploitatie betere voorwaarden voor de verzekerden zou medebrengen, absoluut uitsluiten.

Zonder twijfel zullen de premiën verhoogd, zullen de polisvoorwaarden minder gunstig en meer omslachtig, zal het voldoen aan rechtmatige eischen van de verzekerden — als het doen van uitkeeringen resp. het verleenen van voorschotten op polissen, van medewerking tot het aanwijzen van een anderen begunstigde enz.