is toegevoegd aan uw favorieten.

Een offer aan den nood der tijden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook werkt ten voordeele van de verzekerden, d. i. van hun zekerheid in de allereerste plaats?

En waarom kan de Staat (immers de Minister zou er anders over kunnen gaan denken) zoodanige herverzekeringen niet sluiten?

Laten wij kortweg zeggen: om dezelfde reden, waarom de zoo hoogst nuttige N.O.T. geen Staatsinstelling kan wezen.

Toch zal verdeeling van risico, de technische stelregel, waarvan de toepassing om de groote voordeelen, die zij medebrengt, bij alle vormen van verzekering onontbeerlijk is en allerminst bij branden levensverzekering kan worden gemist, ook bij een commercieel Staatsbedrijf, gewenscht zijn. Of denkt de Minister, om niet steeds voorbereid te moeten zijn op een plotselinge behoefte aan reusachtige, niet te berekenen of te ramen kapitalen aan liquide middelen, de te verzekeren bedragen, gelijk in Italië met de levensverzekering het geval is, te limiteeren? Dan zou de verzekering niet meer aan haar doel beantwoorden en de winstcijfers, die door Zijne Excellentie genoemd zijn en waarbij toch al geen rekening is gehouden met verschillende factoren als het van die winst in mindering te brengen gedeelte, dat toekomt aan de verzekerden met aandeel in de winst, de vermindering der productie als gevolg van het niet meer werken in het buitenland, als het niet meer gesteund worden door crediet- en hypotheekbanken en andere hulpmiddelen, de in het Staatsbedrijf zeker te verwachten achteruitgang door het gemis van den concurrentiestrijd en dientengevolge de verslapping van propaganda, het derven van de winst, voortspruitende uit het bedrijf in Indië, van de rente van gestorte kapitalen en extra-reserves, van een groot bedrag aan rente van uitgezette kapitalen als gevolg van een te zeer begrensd beleggingsveld en van het belangrijke bedrag, dat van de particuliere maatschappijen reeds den Staat ten goede komt aan belasting, zegels, porti, enz., — zouden nog meer teleurstelling baren.