Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Thans mag ik de later verschenen stukken aan den weiwillenden lezer ter overweging aanbieden :

*15°. Waarlijk, nu duurt het toch al te lang!

16°. De Amerikaansche Boodschap, de Fransche Verklaring van de rechten van den mensch en de Calvinistische Hervorming ;

17°. Toespraak tot een groep Amerikaansche vrienden ;

18°. Het Vaticaan en het Witte Huis ;

19°. De getrouwe Elzas ;

20°. In den bevrijden Elzas op den nationalen Feestdag ;

*21°. Het vervalschte telegram ;

22°. Hoe het Buitenland Frankrijk ziet ;

23°. De vermeende grieven van Duitschland ;

24°. De zielkundige oorzaken van den oorlog ;

25°. Kan Duitschland veranderen ?

*26°. Iets over een zekere Duitsche Vaderlandscliefde ;

*27°. Een Vader.

Waarom ik deze en dergelijke stukken niet omwerk tot persoonlijke studiën, gelijk mij hier en daar werd gevraagd ? Om de eenvoudige reden, dat ik nimmer iets anders heb bedoeld, dan Protestantsch Frankrijk in onze breede kringen aan het woord te laten komen, hetgeen natuurlijk slechts in de volkstaal kan geschieden. Mijn persoonlijke indrukken kunnen bovendien nog wel tot hun recht komen ; maar die dienen bescheidenlijk op den achtergrond te treden bij het woord van mannen als Weiss, Allier, Doumergue, Flach, Vienot, enz.

Dat mijn inleiding op deze brochure iets uitvoeriger is dan anders, ja, tot een studie over Groen van Prinster er en de Duitsche politiek is uitgedijd, wil ik met een enkel woord verklaren.

Toen het artikel van Ds. Soulier : ,,Hoe het Buitenland Frankrijk ziet"mij onder de oogen kwam, kon ik de gedachte niet onderdrukken : „Jammer, waarde collega, dat uw bezoek ten onzent zoo vluchtig, van zoo buitengewoon korten duur is geweest ; anders had ik u gaarne in de breedere volkskringen binnengeleid, met mannen die den toon

•) Deze artikelen zijn niet uit het Bulletin protestant.

Sluiten