Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van den vijand winnen, als deze niet hetzelfde doet. Een beginsel van gematigdheid bij het oorlogvoeren te willen laten gelden zou onzinnig zijn. {De oorlog.)

— Von Hartmann : „Verwoesting en ellende, die natuurlijke gevolgen van den oorlog, behoeven den vijand niet gespaard te worden. Het is noodzakelijk dat het opgelegde juk loodzwaar zij en blijve drukken. Is de oorlog eenmaal ontketend, dan wordt ook het schrikbewind iets onvermijdelijks." (Militaire noodzakelijkheid en menschelijkheid.)

— Duitsche Generale Staf: „Men moet gijzelaars voor de troepen plaatsen al naar de omstandigheden. Er is geen ander middel dat zulke goede resultaten verzekert en het wordt juist door het succes, dat men er mee heeft, gerechtvaardigd." {Oorlogste} etten en -gewoonten.)

— Kleist: Doodt hem: De geschiedenis zal u niet ter verantwoording roepen."

— Nietzsche : „Komen in het leven zelf geen doodslagen endiefstallen voor ? O, mijne broeders, breekt toch die aloude tafelen derWet. Want de scheppers zijn wreed. Alleen de wreedste is de edelste." (Zoo sprak Zarathustra.)

— Lasson: „Een Staat zou, om logische redenen en zonder zijn eigen ondergang te bewerken, geen enkele rechtbank boven zich kunnen dulden, aan wier uitspraken hij zich zou moeten onderwerpen. Tusschen de Staten onderling kan slechts strijd heerschen. Het bestaansrecht van den kleinen Staat is naar verhouding van zijn weerstandsvermogen. Tusschen de Staten onderling wordt slechts één rechtsbeginsel erkend, n.1. het recht van den sterkste. Een Staat kan geen misdaden begaan, de eerbiediging der tractaten is geen zaak van recht, maar van eigenbelang. Wie de macht bezit kan een nieuwen stand van zaken in het leven roepen die evenzeer rechtsgeldig zal zijn als de vorige." {Oorlog en Cultuur. 1868.)

— Treitschke: „Een geteekend verdrag is alleen dan van waarde, wanneer de omstandigheden dezelfde gebleven zijn en de wil van een der contractanten is afhankelijk van deze omstandigheden. Als een Staat dus zijn handteekening zet, is dit altijd met een geestelijk voorbehoud omtrent zijn eigen believen." {Staatkunde.)

— Maximiliaan Harden: „Laat eens zien : is Duitschland sterk ? Ja. Wat zeurt ge dan nog, gebrilde professoren en theologen op pantoffels ? Bestaat er recht ? Zijn edele beginselen

Sluiten