Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

district vermeld. In laatstbedoeld geval wordt de kolom in tweeën onderverdeeld en het cijfer van het kiesdistrict in Romeinsche cijfers in het eerste, dat van het stemdistrict in gewone cijfers in het tweede onderdeel der kolom geplaatst.

In de kolommen „Dagteekening der geboorte" en „Dagteekening' der naturalisatie" kunnen de maanden Januari, Februari, Augustus, September, October, November en December worden aangeduid respectievelijk door Jan., Febr., Aug., Sept., Oct., Nov. en Dec.

Wanneer eene aanwijzing in eenige kolom op meerdere achtereenvolgende regels van dezelfde bladzijde geheel gelijkluidend is, behoeft alleen de eerste overeenkomstig de bovenstaande bepalingen te geschieden en kan in de volgende regels daarnaar door aanhalingsteekens worden verwezen.

Art. 2. De volgnommers, namen en verdere aanteekeningen omtrent hen, die ten gevolge van verbetering der kiezerslijst door het gemeentebestuur of door rechterlijke uitspraak, na den 22sten Maart van de kiezerslijst worden afgeYi h *n I worden doorgehaald met waar¬

merking door den burgemeester en den secretaris, die in de kolom „Waarmerking der wijzigingen" hunne paraphe stellen.

Art. 3. De volgnommers, namen en verdere aanteekeningen omtrent hen, die ten gevolge van verbetering der kiezerslijst door het gemeentebestuur of door rechterlijke uitspraak, na den 22sten Maart op de kiezerslijst worden gebracht, worden gesteld aan den voet van de bladzijde der kiezerslijst, waarop zij naar alphabetische volgorde behooren voor te komen. Aan den voet van elke bladzijde wordt daartoe eene voldoende ruimte opengelaten. De volgnommers van hen, die aldus op de kiezerslijst zijn gebracht, worden aangeduid door het nommer, geplaatst voor den naar alphabetische volgorde onmiddellijk vooraf gaan den naam, met toevoeging van de letters a, b, c, enz.

Art. 4. In het afschrift of den afdruk der kiezerslijst, bedoeld bij art. (><> der Kieswet wordt in de eerste kolom vóór elk volgnommer eene voldoende

ruimte opengelaten voor het stellen der paraphen overeenkomstig art. 78 dier wet.

Art. 5. Op afschriften of afdrukken wordt de dag vermeld, tot welken de veranderingen daarin zijn opgenomen. Zij behoeven den oorspronkelijken inhoud, waar deze is verbeterd, niet te behelzen. Latere veranderingen kunnen daarin worden bijgeschreven met opgave van den dag, tot welken de bijschrijving is geschied.

Art. 6. Voor de aangiften, bedoeld bij art. 12 der Kieswet, wordt vastgesteld het bij dit besluit gevoegde model. (Model II.)

Art. 7. Voor de aangiften, bedoeld bij artt. 13 en 14 der Kieswet worden vastgesteld de bij dit besluit gevoegde modellen. (Modellen III—X.) (*) (**)

Art. 8. De modellen, in de twee voorgaande artikelen bedoeld, worden ter secretarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar gesteld.

Art. 9. De lijst van hoogstaangeslagenen in de Rijks directe belastingen, bedoeld in art. 104 der Kieswet, wordt ingericht overeenkomstig het bij dit besluit gevoegd model. (Model XI.)

(♦) Voor de aangifte ingeval van verwisseling van dienstbetrekking, als bedoeld bij artikel 1 b 2°. der Kieswet, werd bij K. b. van 9 Januari 1901, (st.bl. 24) vastgesteld model VB.

Voor de aangifte van plaatsing op de kiezerslijst krachtens het bepaalde bij artikel 1 b 2°., derde lid, der Kieswet, werden bij dat besluit vastgesteld modellen VIII A, VIII B en VIII C.

(**) Het wijzigingsbesluit van 9 Januari 1901 (S. no. 24) bepaalt in de artt. 11 en 12:

Art. 11. Indien het vereischte bedrag, bedoeld in artikel 1 b 2°., eerste of derde lid, der Kieswet niet zoude zijn bereikt zonder rekening te houden met eene of meer der bepalingen, bij artikel 2 der Kieswet gesteld omtrent ziekte of vervvonding, omtrent ongevallen rente of omtrent pensioen en lilfrente van vrouw of kinderen, wordt op de modellen, VA, VB, VI, VII, VIII A, VIII B en VIII C boven de woorden: „Reden, waarom verzoekt geplaatst te worden op de kiezerslijst" voldoende ruimte gelaten, ten einde van bovengemelde omstandigheden melding kunne worden gemaakt.

Art. 12. Indien het vereischte bedrag, bedoeld in artikel 1 b 2°., eerste of derde lid, der Kieswet niet zoude zijn bereikt zonder rekening te houden met de bepaling, bij artikel 2 der Kieswet gesteld omtrent inkomen van vrouw of kinderen, wordt aan de modellen VA, VB, VI, VII, VIII A, VIII B en VIII C eene bijlage toegevoegd, ingericht overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde modellen. (Bijlage-modellen nos. 1—4.)

Sluiten