Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Model II.

CANDIDATENLIJST EN PROCES-YEIIBAAL, BEDOELD BIJ ART. 132 DER KIESWET.

Op heden zijn tusschen des voormiddags negen

en des namiddags vier uur bij mij, burgemeester der gemeente (kiesdistrict ) ingeleverd de volgende opgaven van candidaten voor

het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

NAMEN. (1)

VOORLETTERS. (2) j WOONPLAATS.

Aanteekeningen. (3)

Ten vier ure is deze lijst door mij gesloten.

[Aangezien daarop geen candidaat is gebracht, verklaar ik, dat niemand tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal is benoemd.] (4)

[Mitsdien verklaar ik tot lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

te zijn benoemd (■>)•]

En is hiervan onmiddellijk proces-verbaal opgemaakt.

Gedaan te > den

, Burgemeester.

Behoort bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1901 (Staatsblad no. 25).

Mij bekend,

De Minister van Binnenlandsche Zaken, h. goeman borgesius.

AANWIJZING VOOR DE INVULLING.

(1) In alphabetische volgorde.

(2) Bij gelijkheid van naam in alphabetische volgorde.

(3) Hier aan te teekenen de door den burgemeester overeenkomstig

art. 53 der Kieswet gemaakte opmerkingen.

(4) Deze verklaring te stellen in geval geen candidaat op de lijst is

gebracht.

(5) Deze verklaring te stellen in geval slechts één candidaat op de lijst is gebracht.

Sluiten