Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achtste lid.

Alleen vrije woning Alleen de in de wet uitdrukkelijk genoemde voorenz. komen in aan- deelen kunnen, naast het in geld ontvangen bedrag, merking. in rekening worden gebracht. Uitgesloten zijn dus

bijv. vrij vuur en licht, vrije kleeding enz.

Negende lid.

Afwijking van art. Het 9de lid van art. 2, in 1900 bij amendement Ibj 2°. in de wet gebracht, bevat een afwijking van den

in art. 16, 2°., gestelden regel, dat het in dienstbetrekking genoten loon slechts in aanmerking kan komen, indien de dienstbetrekking gedurende het gestelde tijdperk in stand blijft.

De fictie betreft De gestelde fictie betreft alleen den duur der dienstniet het loon. betrekking. Het loon moet inderdaad zijn genoten tot ten volle het voor de betrokken gemeente in de tabel vermelde bedrag. De fictie geldt ook enkel dan, als het niet uitoefenen der werkzaamheden en het tijdelijk opheffen der dienstbetrekking een gevolg zijn van den aard der werkzaamheden.

Wordt een arbeider bij den afloop der werkzaamheden definitief ontslagen, zoodat van een tijdelijke opheffing der dienstbetrekking niet gesproken kan worden, dan kan hij zich op de thans besproken bepaling niet beroepen.

Ook op 31 Januari Dat de dienstbetrekking op 31 Januari niet meer kan de dienstbe- tijdelijk mag zijn opgeheven, op straffe van verlies trekking nog tijde- van kiesrecht, zooals wordt beweerd in weekbl. lijk zijn opgeheven, burg. adm. 2960, kunnen wij niet toegeven. Indien aangetoond kan worden dat gedurende het tijdperk, waarin de werkzaamheden niet uitgeoefend konden worden, de dienstbetrekking slechts tijdelijk opgeheven is, kan deze tijdelijke opheffing o. i. voortduren tot na den 31sten Januari zonder het kiesrecht in gevaar te brengen. Zie nog gem. stem 3095—12. Dat hier overigens ruimte is voor subjectieve opvattingen kan gereedelijk worden erkend.

Tiende lid.

Ook dit lid bevat Ook het 10de lid bevat een afwijking van art. 16, een afwijking van 2°., in zoover het loon ook bij ziekte geacht wordt art. 1 b, 2°, in elk geval tot het normale bedrag te zijn genoten.

De bepaling bedoelt te voorkomen dat personen,

Kiesw.

Sluiten