Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 40.

De vernietiging van de ten gevolge van de artt. 36 tot 39 gedane uitspraak van den kantonrechter kan, doch alleen wegens schending of verkeerde toepassing der wet gevraagd worden aan den Hoogen Raad, door ieder, die bij die uitspraak partij is geweest.

Het gemeentebe- In overeenstemming met hetgeen reeds voor dien bestuur is geen door de gem. stem was beweerd (zie de nos 2370 partij. en 2384), heeft de hooge raad bij arrest van 25 Juni

1897 (gem. stem 2388, weekbl. burg. adm. 2513) uitgemaakt dat als partij bij de uitspraak van den kantonrechter niet kan worden beschouwd het gemeentebestuur.

De hooge raad overwoog:

„dat de in de artt. 37 en volgende der wet bedoelde „partijen" in het geding bij den kantonrechter naar omstandigheden zijn zij, die bij het gemeentebestuur verbetering van de kiezerslijst hebben gevraagd, zij die tegen de beslissing van het gemeentebestuur bij den kantonrechter opkomen en zij tegen wie het verzoek tot verbetering van de kiezerslijst is gericht, — doch niet het gemeentebestuur dat de beslissing heeft gegeven en dat volgens de artt. 34 en 49 der wet alleen uitvoering aan de rechterlijke uitspraken heeft te geven".

Optreden als ge- Hij, die niet in eigen naam maar als gemachtigde machtigde bij den eener kiesvereeniging bij den kantonrechter is opkantonrechter. getreden, is volgens art. 40 der kieswet niet-ontvankelijk in een verzoek tot vernietiging van des kantonrechters uitspraak, in eigen naam bij den hoogen raad ingediend, aldus besliste de hooge raad bij arrest van 25 Juni 1897, weekbl. burg. adm. 2513, gem. stem 2388.

Wij vestigen er echter de aandacht op, dat blijkens de geschiedenis van art. 29 alleen physieke personen bevoegd zijn verzoeken om verbetering der kiezerslijst in te dienen. (Zie blz. 13/.)

Artikel 41.

Hij legt daartoe, binnen veertien dagen na den dag, waarop het vonnis van den kantonrechter is uitgesproken, ter griffie van den Hoogen Raad een verzoekschrift neder, waarin zijne gronden en eisch tot cassatie worden ontvouwd, met aanwijzing der wetsbepalingen, welke hij beweert te zijn geschonden of verkeerdelijk toegepast.

Sluiten