Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het te wijzen arrest kan de rechten, door de partijen verkregen, niet benadeelen.

Verkregen rechten Zooals steeds bij „cassatie in het belang der wet", worden niet bena- blijft de uitspraak van den kantonrechter van kracht, deeld. Het arrest van den hoogen raad dient enkel om

voor het vervolg diens opvatting te doen kennen.

Artikel 48.

Indien er geene wederpartij is, of deze niet heeft geantwoord, komen de in art. 50 niet bedoelde kosten, zoo het verzoek wordt toegestaan, ten laste van den Staat.

Artikel 49.

Van de rechterlijke beslissing, welke wijziging van de kiezerslijst beveelt, wordt uiterlijk den volgenden dag door den griffier aan het bestuur der gemeente, welker kiezerslijst daardoor wijziging behoeft, kennis gegeven.

Overeenkomstig deze rechterlijke beslissing wordt onverwijld de kiezerslijst gewijzigd, met aanteekening van de rechterlijke beslissing, waarvan de wijziging een gevolg is en met waarmerking door den burgemeester en den secretaris.

Artikel 50.

De in de vorige artikelen bedoelde verzoekschriften, stukken, voor de rechtsvordering benoodigd, beslissingen, uitspraken en kennisgevingen zijn vrij van zegel-, griffie- en registratiekosten.

De mededeelingen en kennisgevingen in de artt. 27, 30, 33 en 35, bedoeld, geschieden bij aangeteekenden brief. De aanteekening en de verzending geschieden kosteloos.

Aangiften en stukken, waarvan de overlegging wordt gevorderd, bedoeld in artt. 10—19, kunnen door belanghebbenden, met inachtneming der door Ons te stellen voorschriften, kosteloos per post aan den burgemeester worden toegezonden. Eveneens kan de terugzending van aanslagbiljetten, bedoeld in artikel 11, benevens van bewijsstukken, bedoeld in artikel 12, alsmede de verzending van aangiftebiljetten, bedoeld in artikel 20 en van stukken, benoodigd ter uitvoering van artikel 26, kosteloos per post geschieden.

Wijziging 1900. In 1900 zijn aan het 2de lid toegevoegd de woorden:

„De aanteekening en de verzending geschieden kosteloos", terwijl

in het 3de lid de laatste zin is opgenomen.

Sluiten