Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat den tijd aangaat, een afwijkende regeling is getroffen. Dit artikel luidt als volgt: „De formulieren voor de opgave van candidaten voor de Provinciale Staten en den gemeenteraad zijn gedurende 14 dagen vóór en op den dag der verkiezing verkrijgbaar.

Van de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare kennisgeving."

Bij een verkiezing voor de tweede kamer en de provinciale staten in een kiesdistrict, dat meer dan één gemeente omvat, moeten de formulieren voor de opgaven van candidaten ter secretarie van elke gemeente, die tot het kiesdistrict behoort, verkrijgbaar worden gesteld.

Formulieren voor Het 4de lid van art. 51, bepalende dat de formude opgave van can- lieren voor de opgave van candidaten kosteloos voor (Inlaten behoeven „de kiezers" verkrijgbaar moeten zijn, verplicht alleen voor de kie- enkel tot verkrijgbaarstelling voor hen, die kunnen zers ^ erkrijgbaar te deelnemen aan de verkiezing, voor welke de formuzijn. lieren bestemd zijn. Gem. stem 3223—12. Afgifte

van formulieren aan niet-kiezers is niet verplicht gesteld maar ook niet verboden; de afgifte is niet beperkt tot eenig getal aan denzelfden persoon. Kalbfleisch blz. 169.

Ook andere formulieren voor de opgave van candidaten dan ter secretarie der gemeente verstrekt mogen gebruikt worden.

Wij meenen dat er geen bezwaar bestaat andere formulieren, dan die, ter secretarie der gemeente verstrekt, te gebruiken, mits zij overeenkomen met de voorgeschreven modellen.

Uit het voorschrift, dat de formulieren kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar moeten zijn, kan niet een verbod worden afgeleid om andere formulieren te oehr.iit™

— — — vw UUVVlli

Ook Kalbfleisch is deze meening toegedaan (zie aldaar blz. 170). Evenzoo Elenbaas 3de dr., I, blz. 638.

De formulieren voor de opgave van candidaten voor de provinciale staten en den gemeenteraad kunnen niet altijd 14 dagen vóór den dag der verkiezing verkrijgbaar zijn.

Het voorschrift van art. 3 van het koninklijk besluit van 8 Mei 1897, staatsblad 144, gewijzigd bij dat van 10 Januari 1901, staatsblad 27, dat de formulieren voor de opgave van candidaten voor de provinciale staten en den gemeenteraad gedurende 14 dagen vóór den dag der verkiezing verkrijgbaar moeten zijn, zal niet nageleefd kunnen worden in de gevallen, bedoeld bij de artt. 13 en 14 der provinciale wet en 14 en 15 der gemeentewet. Elenbaas, 3de dr., I, blz. 638, en Stoop, blz. 74. Klaarbliikeliik 7,11 n Kil Ho oomAn

u— — X» OM1UCH

stelling van art. 3 van genoemd koninklijk besluit de aangehaalde artikelen der provinciale wet en der gemeentewet over het hoofd gezien. Bondsblad 198.

Sluiten