Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Getal der kiesbe- Het getal der kiesbevoegden in het district en het voegden. Aantal aantal der kiezers in elke gemeente is den burgeder kiezers. meester bekend uit het afschrift of den afdruk van de kiezerslijst, hem ingevolge het 3de lid van art. 34 gezonden, en uit de hem medegedeelde wijzigingen en aanteekeningen omtrent schorsing in de uitoefening van het kiesrecht. Van het overlijden van kiezers wordt hem geen mededeeling gedaan, zoodat hij daarmede geen rekening kan houden.

Het voorschrift, dat stembiljetten tot een met twintig ten honderd van het getal der kiesbevoegden in het district vermeerderd aantal worden in gereedheid gebracht, is niet voldoende om te zorgen dat de burgemeester van elke gemeente twintig ten honderd meer stembiljetten ontvangt dan het getal kiezers bedraagt.

In een hoofdartikel in de gem. stem nummer 2362: „Eenige opmerkingen over de nieuwe kieswet", wordt te recht gezegd, dat dit artikel en art. 71 uitgaan van de onjuiste opvatting, dat als men een zeker getal met 20 pet. vermeerdert, men ook de verschillende factoren van dat getal elk met 20 pet. kan verhoogen, zonder in gebroken getallen te vervallen.

De onjuistheid ware voorkomen geworden, indien bepaald was dat ten minste 20 pet. meer stembiljetten in gereedheid moesten worden gebracht en verzonden worden.

t/en volstrekt verbod om meer dan twintig ten honderd stembiljetten in gertedheid te brengen is in de wet niet te lezen. Het zoude te minder zin hebben, wijl bij voorbeeld bij raadsverkiezingen in gemeenten met zeer weinig kiezers enkele vergissingen het behoorlijk verloop der stemming bij gemis van een toereikend aantal biljetten in gevaar zouden breneen.

Stoop, blz. 87. Vergelijk Elenbaas, 3de dr., I, blz. 651 en 652, De Voogt, blz. 90 en 91, Kalbfleisch, blz. 198 en 199.

De praktijk heeft overigens geleerd dat het cijfer ruim genoeg gesteld is, omdat er toch altijd tal van kiezers zijn, die van hun recht geen gebruik maken en wier biljet dus beschikbaar blijft. Bovendien, een kiezer kan ingevolge het voorschrift van art. 79 slechts eenmaal een nieuw stembiljet aanvragen.

De wijze van verzegeling van het pak stembiljetten is niet voorgeschreven.

De burgemeester der gemeente, die hoofdplaats is van het kiesdistrict, moet zorg dragen dat de stembiljetten aan de burgemeesters der gemeenten van het kiesdistrict worden toegezonden in een „verzegeld" pak, waarop het aantal der zich daarin bevindende

biljetten is vermeld. De kieswet, die anders voorschrijft regeling van de wijze van verzegeling bij algemeenen maat-

Sluiten