Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijk, vond Petrus eenen waakzamen vader terug. Deze nam den knaap onder zijne bijzondere hoede, huisvestte hem in de eerzame woning van den vromen en geleerden Andreas Heerl, uit Baardwijk in de Langstraat, en leerde hem de aloude en zoo beproefde middelen ter volharding : dagelijksche overweging van Gods woord, geestelijke lezing, gewetensonderzoek en — wat in dien tijd, helaas, eene zeldzaamheid was — het veelvuldig naderen tot de HH. Sacramenten.

Wat Canisius in hem gevonden heeft, zegt hij zelf ons later, wanneer hij uitroept:

,,0 mijne ziel, zegen den Heer en vergeet nimmer, hoe goed Hij geweest is van u zulk een meester te hebben gegeven, om u tot godsvrucht te vormen ! Onder zijne leiding, o mijn God, begon ik allengskens aan mij zeiven te mishagen, om U volmaakter te behagen. Zijne gesprekken, zeden, voorbeelden deden een nieuw licht voor mijne oogen opgaan; de eerbied, dien ik voor hem had, was een breidel, die de meest onstuimige bewegingen mijner jeugdige jaren in bedwang hield. Met zijn vertrouwelijken omgang tevreden, liet ik gaarne elk ander gezelschap varen. Niemand, voor zooveel ik weet, was mij toenmaals dierbaarder of stond tot mij in nadere betrekking dan hij, zijne raadgevingen waren voor mij als die eens vaders. Niet slechts openbaarde ik hem dikwijls in het geheim der biecht geheel het binnenste mijns harten, maar ook deed ik hem iederen avond, voordat ik mij ter ruste begaf, in een vertrouwelijk gesprek, nauwkeurig rekenschap van al de fouten, in welke ik dien dag was gevallen, en onderwierp mij volgaarne aan de boete, die hij mij oplegde om daarvoor te voldoen."

Naast dezen goeden gids stelde God nog op zijn levenspad eenige ware vrienden, onder welke wij vooral den kanunnik Joannes Gropper, den beroemden Lauren-

Sluiten